03/09/2021

 Ngày 02/9/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ban hành Kế hoạch số 180/KH-MTTQ-BTT về Triển khai “Vận động Nhân dân có nhà trọ, phòng trọ đang cho thuê, giảm giá tiền cho người thuê trọ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19” trên địa bàn thành phố, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Vận động tất cả các hộ gia đình, người dân có nhà, phòng trọ thực hiện giảm giá tiền trọ nhằm chia sẻ những khó khăn với người thuê nhà, phòng trọ, đặc biệt là công nhân, sinh viên, người lao động để giảm bớt áp lực về tiền thuê trọ, trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID. 

2. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nắm tình hình, tuyên truyền vận động chủ nhà trọ, phòng trọ đang cho thuê trên địa bàn để vận động họ cùng đồng lòng chung tay chia sẻ khó khăn, cộng đồng trách nhiệm với chính quyền, góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương. 

3. Động viên, biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nghĩa cử thành tích xuất sắc trong  thực hiện phong trào; 

4. Việc vận động cần đi vào thực tiễn, phát huy tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xem đây là một trong những nội dung được đưa vào chỉ tiêu đánh giá phong trào thi đua cuối năm 2021 của các cấp Mặt trận và tổ chức thành viên.

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức triển khai tuyên truyền vận động thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; đảm bảo nội dung Kế hoạch đi vào thực tiễn, phát huy tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.  

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Đối tượng 

- Đối tượng vận động: Tất cả các chủ hộ gia đình, người dân có nhà, phòng trọ đang cho thuê trên địa bàn; 

- Đối tượng đề nghị xem xét giảm tiền: Các hộ gia đình không có nhà ở, công nhân, sinh viên, người lao động, hiện đang thuê nhà trọ, phòng trọ; 

2. Thời gian vận động giảm tiền thuê trọ 

- Tuỳ điều kiện, hoàn cảnh, từng hộ gia đình có thể chia sẻ xem xét giảm giá tiền phòng, có thể liên tục nhiều tháng, ít nhất từ 1 đến 3 tháng (thời điểm xem xét giảm được tính từ tháng 8 đến hết tháng 10 năm 2021). 

- Vận động chủ nhà, chủ cơ sở cho thuê nhà trọ, phòng trọ xem xét mức giảm giá phòng hoặc nhà cho thuê với hình thức phù hợp để người thuê trọ có thể trả được tiền thuê nhà và ổn định được cuộc sống bình thường trong thời điểm hiện tại (kêu gọi vận động chủ nhà trọ có thể giảm giá tiền từ 30-50% số tiền thực tế người thuê trọ phải chi trả hàng tháng).   

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên phát động phong trào “Vận động người có phòng trọ, nhà trọ giảm tiền thuê nhà, thuê phòng cho người đi thuê” (gọi tắt Phong trào “Giảm tiền trọ”) trên địa bàn từng khu dân cư thông qua hình thức tuyên truyền, vận động, kêu gọi trực tiếp chủ nhà - người cho thuê nhà trọ, phòng trọ; truyền thông trên phương tiện truyền thông đại chúng của thành phố; các website, fanpages, zalo của Mặt trận, chính quyền và tổ chức thành viên các cấp.

- Lồng ghép trong các bản tin tuyên truyền về phòng, chống Covid - 19 của địa phương để tuyên truyền kêu gọi Nhân dân “San sẻ yêu thương, vượt qua đại địch” trên hệ thống truyền thanh của Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh quận, huyện, phường, xã.

- Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động chủ nhà- người cho thuê nhà trọ, phòng trọ giảm tiền thuê để người đi thuê có thêm động lực, yên tâm chấp hành thực hiện tốt các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo chung của thành phố, giúp giữ gìn an ninh trật tự hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội, qua đó, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Cổng thông tin Điện tử thành phố, Báo Đà Nẵng, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh quận, huyện, phường, xã phát động phong trào này qua các bản tin tuyên truyền về phòng, chống Covid - 19 của địa phương.  

2. Báo cáo cấp uỷ chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương nắm tình hình người dân đang thuê trọ và chủ hộ có nhà, phòng trọ đang cho thuê trọ trên địa bàn; 

- Phối hợp chặt chẽ với Công an, Cảnh sát khu vực rà soát nắm danh sách cụ thể từng chủ hộ - người cho thuê nhà trọ, phòng trọ ở từng khu dân cư, tổ dân phố để tuyên truyền, vận động chung tay chia sẻ khó khăn, giảm giá tiền trọ cho người thuê trọ gặp khó khăn trong đợt dịch Covid-19 này. 

- Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư làm nòng cốt, phối hợp với Chi hội, đoàn thể khu dân cư, tổ dân phố nắm tình hình đời sống người thuê nhà trọ, phòng trọ và người cho thuê để có phương pháp vận động phù hợp, có thể gửi thư kêu gọi, thư ngỏ... 

3. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và động viên người thuê nhà trọ, phòng trọ, quan tâm trước tiên nhóm đối tượng thuê trọ là công nhân, người lao động phổ thông gặp nhiều khó khăn, bị ốm đau, bệnh tật…, qua đó để có đề xuất hỗ trợ phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp họ yên tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịchCovid-19 của thành phố, theo phương châm “Ai ở đâu ở yên ở đó”. 

4. Cập nhật kịp thời danh sách người dân cho thuê nhà trọ, phòng trọ tham gia hưởng ứng tích cực phong trào “giảm tiền trọ” để biểu dương, nhân rộng tinh thần tương thân tương ái và đề xuất khen thưởng đột xuất đối với những cá nhân tiêu biểu có nghĩa cử cao đẹp (nếu có).   

5. Thường xuyên trao đổi và cập nhật lồng ghép báo cáo tình hình thực hiện phong trào trong báo cáo chung hàng ngày theo Kế hoạch 174/KH-MTTQ-BTT; định kỳ hàng tuần có tổng hợp kết quả thực hiện Phong trào và hàng tháng có tổng hợp số liệu nêu rõ cụ thể (số người dân thuê trọ được miễn giảm và số tiền được hỗ trợ miễn giảm theo từng địa bàn phường, xã, quận, huyện) gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (qua Ban Phong trào - Tôn giáo - Dân tộc). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

- Giao Ban Phong trào - Tôn giáo - Dân tộc tham mưu xây dựng Kế hoạch, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; đề xuất khen thưởng, tôn vinh các cá nhân là người cho thuê nhà trọ, phòng trọ tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào. 

- Giao Ban Dân chủ - Pháp luật - Tuyên giáo làm việc phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố, Báo Đà Nẵng đưa tin phát động phong trào thi đua; theo dõi, phối hợp nắm tình hình để tuyên truyền về các cá nhân là người cho thuê nhà trọ, phòng trọ hưởng ứng tốt phong trào thi  

đua đăng tải, giới thiệu trên website, fanpages, các phương tiện thông tin đại chúng; giám sát việc triển khai tại cơ sở.   

- Giao Văn phòng phối hợp thực hiện các thủ tục khen thưởng (nếu có). 

2. Đề nghị các tổ chức thành viên 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các cấp hội, đoàn viên, hội viênp hợp với Mặt trận các cấp phát động, triển khai hiệu quả phong trào trong hệ thống chi hội, đoàn thể ở khu dân cư. 

- Chủ động nắm bắt danh sách đoàn viên, hội viên là người cho thuê nhà trọ, phòng trọ và những người đang thuê trọ để tiếp cận tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kịp thời. 

- Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp báo cáo tình hình, đề xuất kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh, bức xúc (nếu có).   

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện 

- Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn Mặt trận các phường, xã, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư triển khai thực hiện kế hoạch phát động phong trào rộng khắp đến từng khu dân cư, tổ dân phố, thôn.

- Tham mưu cấp ủy, phối hợp với UBND, tổ chức thành viên cùng cấp triển khai đầy đủ các nội dung tại mục III của Kế hoạch này, nhất là việc (phối hợp với UBND, tổ chức thành viên) thống nhất phương pháp, cách thức phát động cũng như việc tiếp cận, vận động, kêu gọi người cho thuê nhà trọ, phòng trọ tham gia hưởng ứng bằng các hình thức như: gửi thư ngỏ, thư kêu gọi...;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo thông tin theo yêu cầu.   

Trên đây là Kế hoạch triển khai “Vận động Nhân dân có nhà trọ, phòng trọ cho thuê, giảm giá tiền cho người thuê trọ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố”, đề nghị các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN các quận, huyện triển khai thực hiện.

 

Trực tuyến: 20
Tổng: 12177591

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang