26/09/2012

Ðồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chủ trì hội nghị và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự và tham gia chỉ đạo, có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Ngô Văn Dụ, Chánh văn phòng T.Ư; Hà Thị Khiết, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Huỳnh Ðảm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo các Ðảng ủy trực thuộc T.Ư; Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động; Trưởng ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; bí thư ban cán sự, bí thư đảng đoàn các bộ, ban ngành, đoàn thể ở T.Ư; Một số điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đến dự và báo cáo với hội nghị. 

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Tô Huy Rứa đã trình bày Báo cáo của Ban Chỉ đạo T.Ư sơ kết hai năm thực hiện Cuộc vận động; nêu lên mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Cuộc vận động năm 2009  và đến năm 2011. Bản báo cáo đã phân tích bối cảnh tình hình và nhiệm vụ triển khai thực hiện Cuộc vận động, kết quả đã đạt được. Nổi bật là Cuộc vận động đã tạo được những chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động, góp phần thiết thực, tạo nên những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ðánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động, báo cáo tại Hội nghị T.Ư 9 đã nêu rõ: "Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, làm cho toàn Ðảng, toàn dân nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "tạo được  những chuyển biến quan trọng về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, và bước đầu làm theo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân". Bản báo cáo cũng nêu những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.  

Về phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động, Báo cáo nêu rõ: "Ðưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể ở mọi cấp, mọi ngành. Chú trọng nhiệm vụ cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương... để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người tự giác làm theo. Ðề cao sự nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ chủ trì ở mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan, đơn vị, trước hết là các cơ quan Trung ương và các đồng chí lãnh đạo là ủy viên các tổ chức đó, như Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội... Tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động đẩy mạnh Cuộc vận động, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2009 và kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Chú trọng các trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh việc tiếp tục chỉ đạo triển khai Cuộc vận động ở các địa phương, cần tập trung sức, tăng cường chỉ đạo triển khai Cuộc vận động ở các cơ quan ban, ngành trung ương, cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến cơ sở, doanh nghiệp nhà nước, công nhân các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp tư nhân...  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành thường xuyên, liên tục, sâu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú để tiếp tục nâng cao nhận thức và động viên sự tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng mỗi tổ chức đảng và toàn Ðảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng". 

 Ðã có 14 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc báo cáo tại Hội nghị về những cách làm nghiêm túc, sáng tạo để Cuộc vận động được triển khai thực hiện sâu rộng ở các địa phương, đơn vị; về việc làm của các điển hình tiên tiến xuất sắc theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. 

Phát biểu ý kiến tổng kết hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo: Cần có sự thống nhất cao về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Cuộc vận động; đánh giá đúng kết quả thực hiện Cuộc vận động đã đạt được để củng cố niềm tin, quyết tâm đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong những năm tới. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta thấy còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc vận động.  

Thực tiễn hai năm triển khai Cuộc vận động đã giúp chúng ta rút ra được những kinh nghiệm bước đầu thiết thực và quan trọng. Ðồng chí Tổng Bí thư phân tích những khó khăn, thách thức của tình hình và nhiệm vụ năm 2009 và nhấn mạnh: Trong bối cảnh đó, việc triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là một biện pháp quan trọng, tạo nên sự thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa đất nước vượt qua các khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2009, tạo cơ sở hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho Cuộc vận động đến năm 2011. Ðồng thời, đẩy mạnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra của Cuộc vận động trong năm 2009 là việc làm  thiết thực nhất để kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sau khi quán triệt mục tiêu, phương hướng thực hiện Cuộc vận động trong năm 2009 và đến năm 2011, đồng chí Tổng Bí thư nhắc nhở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ chín nhiệm vụ và bảy nhóm giải pháp do Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động đã đề ra.  

Ðối với giải pháp phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chủ đề năm 2009 "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác năm nay, Trung ương yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức đều phải xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các nội dung cụ thể và thiết thực. Cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, từ địa phương đến Trung ương đều phải có bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác với chi bộ nơi sinh hoạt.  

Trong sinh hoạt đảng định kỳ, mỗi đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo phải gương mẫu, tự giác báo cáo kết quả thực hiện trước chi bộ. Ðây là nội dung mới, quan trọng, cần quan tâm tổ chức thực hiện để góp phần đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp này, phát huy được vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, chắc chắn chúng ta sẽ củng cố và nâng cao thêm niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với đội ngũ cán bộ và với thành công của Cuộc vận động.

(Theo Báo Nhân Dân)


   

  Trực tuyến: 38
  Tổng: 12181695

   

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
  Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
  Email: mttqvn@danang.gov.vn
  Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
  Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

  Chung nhan Tin Nhiem Mang