27/09/2017

 Trong các ngày 26-27/9, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giám sát làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về phát triển Khoa học - Công nghệ,  Luật Khoa học và Công nghệ.

Cùng tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Lê Bá Trình - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; lãnh đạo  Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh Kon Tum.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Luật Khoa học và Công nghệ tinh Kon Tum đoạn 2012-2017 cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các chỉ thị, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh để đưa Khoa học và Công nghệ phục vụ quá trình CNH-HĐH, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  Trong đó, Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành các chỉ thị số 15-CT/TU, chương trình số 47-CTr/TU nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cụ thể hóa các chủ trương và ban hành các kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Tỉnh để đưa Khoa học và Công nghệ phục vụ quá trình CNH,HĐH, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: Quyết định số 393/QĐ-UBND, ngày 03/6/2013 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP, ngày 29/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN; Quyết định số 398/QĐ-UBND, ngày 05/6/2013 phê duyệt Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013 - 2016, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch 1280/KH-UBND, ngày 13/6/2017 về kế hoạch phát triển KH&CN tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020….

Đoàn công tác xem sản phẩm nước giải khát sâm dây đóng lon của Cty TNHH Thái Hòa Kon Tum.

Trong giai đoạn 2012 – 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phê duyệt và triển khai thực hiện 53 nhiệm vụ  KH&CN ở hầu hết các lĩnh vực. Công tác xây dựng nhiệm vụ KH&CN đã triển khai thực hiện theo cơ chế đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN đã bám sát các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tập trung ứng dụng KH&CN vào sản phẩm chủ lực, nhất là các nhóm ngành, sản phẩm hàng hóa cao giá trị kinh tế cao để khai thác có hiệu quả các lợi thế và đặc thù của địa phương, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu như nhóm ngành kinh tế mũi nhọn, như: Cao su, cà phê, đặc biệt là Sâm Ngọc Linh đã được xây dựng có hiệu quả. Nhờ việc đầu tư về nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nên việc hình thành và phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương đã có kết quả. Hiện tại, nhiều sản phẩm chủ lực ở tỉnh có các nhà máy chế biến như: 01 nhà máy chế biến đường, 06 nhà máy chế tinh bột sắn, 07 cơ sở chế biến cà phê, 06 nhà máy chế biến mủ cao su, 01 nhà máy chế biến các sản phẩm Sâm Ngọc Linh do Bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư. Đã có sự quan tâm đến doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến ISO 17025:2005, ISO 9001:2008; hỗ trợ áp dụng thực hiện các tiêu chuẩn, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng đăng ký sở hữu công nghiệp (Đã làm thủ tục đăng đăng ký 43 nhãn hiệu hàng hóa, 01 chỉ dẫn địa lý (cho sản phẩm sâm củ Ngọc Linh), sáng chế 03, kiểu dáng công nghiệp 01, trong đó 15 nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp văn bằng bảo hộ). Đặc biệt, đã hỗ trợ doanh nghiệp triển khai một số dự án nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ như hỗ trợ 03 doanh nghiệp triển khai thực hiện 03 đề tài nghiên cứu KH&CN để sản xuất sản phẩm mới.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cùng Đoàn công tác thăm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Kon Plông.

Kết quả việc đổi mới phương thức đầu tư và cơ chế tài chính trong hoạt động khoa học, công nghệ ở địa phương đã triển khai thực hiện theo cơ chế đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN, qua đó các nhiệm vụ KH&CN đã bám sát các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống. Trong các năm từ 2012- 2017 đã bàn giao kết quả của 42 đề tài, dự án cấp tỉnh, 01 đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên. Nhiều kết quả đề tài, dự án sau khi tiếp nhận đã được các đơn vị triển khai ứng dụng, nhân rộng có hiệu quả trong sản xuất như: rau, hoa xứ lạnh, sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap, mô hình lúa chất lượng cao, Đảng sâm (sâm dây), Ngũ vị tử, nấm ăn và nấm dược liệu, cà phê, mía, sắn… và ứng dụng các giải pháp công tác trong hoạt động quản lý tại các cơ quan, đơn vị. Cơ chế tài chính đối với các đề tài, dự án KH&CN cũng được đổi mới một bước, tạo điều kiện chủ động và nâng cao trách nhiệm hơn đối với cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài trong quản lý, sử dụng kinh phí. Chính sách đào tạo, sử dụng, trọng dụng đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ ở địa phương, giai đoạn 2012-2017, số lượng, chất lượng nguồn nhân lực KH&CN của các tổ chức KH&CN có tăng và được đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ; năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ KH&CN của tỉnh được nâng lên cả về trình độ, kinh nghiệm nghiên cứu. Nguồn nhân lực tham gia nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng hơn 400 người (chủ yếu trong các đơn vị có chức năng nghiên cứu khoa học như: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, các trường Cao Đẳng, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN,...

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh thăm mô hình nhân giống cây dâu tây tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Kon Tum.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW đã khẳng định vai trò, vị trí của việc phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu của tỉnh Kon Tum để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Hoạt động KH&CN ngày càng được đổi mới; tiềm lực KH&CN, công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống có chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Luật Khoa học và Công nghệ của Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành của Tỉnh Kon Tum. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Kon Tum đã triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW hết sức nghiêm túc, bài bản và chủ động;  trong quá trình thực hiện UBND tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành cơ bản kịp thời, đầy đủ các văn bản về phát triển KH&CN, phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của địa phương. Các nhiệm vụ KH&CN đã bám sát nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển KH&CN Trung ương; nhiệm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kế hoạch phát triển KH&CN của tỉnh, đặc biệt đối với các sản phẩm chủ lực, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Công tác nghiên cứu, ứng dụng bước đầu đã gắn kết với các doanh nghiệp để nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị, tỉnh Kon Tum cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến về hành động đối với KHCN của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội; nâng dần tỷ trọng đầu tư ngân sách cho phát triển khoa học và công nghệ hàng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách theo đúng tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW. Có chính sách thu hút nguồn nhân lực, chuyên gia đầu ngành về khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum... Tiếp tục phát huy vai trò của Liên Hiệp Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trong việc tập hợp các nhà trí thức để tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trên lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để khoa học xã hội và nhân văn góp phần tích cực hơn nữa vào quá trình tổng kết, đánh giá và hoàn thiện chính chính sách quản lý và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Về những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Kon Tum về những vấn đề bất cập liên quan đến cơ chế, chính sách, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh xin tiếp thu và sẽ có kiến nghị với các cơ quan có liên quan để sớm giúp tỉnh Kon Tum nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung được phát triển hợp lý.

Trước đó, Đoàn giám sát do đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Kon Plông - nơi hiện đang trồng chăm sóc và nhân giống các loại cây dược liệu quý hiếm, rau củ quả như cà chua, dâu tây, sâm dây, đương quy và đặc biệt là loài lan kim tuyến có giá trị cao kinh tế rất cao giá từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/kg. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen có 170ha tại thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông. Thăm trang trại dê sữa lớn nhất Tây Nguyên của Cty Cp Dược liệu, thực phẩm Măng Đen tại xã thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành.Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng của Công ty TNHH Thái Hòa (tại thôn 2, Xã Hòa Bình, TP Kon Tum, Kon Tum) và thăm Trung ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum).

Tại các đơn vị đến khảo sát, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh ghi nhận những kết quả và đánh giá rất cao sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ đang làm việc trong cơ quan, đơn vị. Ngoài việc cho ra đời các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, đơn vị phải chủ động hỗ trợ, giúp người dân phát triển vùng nguyên liệu để tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh lưu ý “Với tiềm năng thế mạnh về khí hậu thổ nhưỡng, tỉnh Kon Tum và đặc biệt là Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ thời gian tới cần chủ động đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm ra thị trường, tăng thu nhập cho cán bộ trong cơ quan”.

Theo MTTW

  • 1

 

Trực tuyến: 49
Tổng: 11719824

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này