29/08/2017

  

BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG
‘NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
                    Số 03 /QĐ-BCĐCVĐTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Đà Nẵng, ngày 25  tháng 8 năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Đà Nẵng 


- Căn cứ Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 06-11-2009 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Đà Nẵng;
- Căn cứ Công văn số 2065-CV/TU, ngày 19-6-2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
- Căn cứ Quyết định số 7377-QĐ/TU, ngày 29-6-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tái thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố”;
-Theo đề nghị của Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố,
 
BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG
    “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” THÀNH PHỐ
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố.
Điều 2: Các Ông (Bà) trong Ban Chỉ đạo thành phố, Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố, các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể thành phố, các cơ quan, địa phương, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ủy ban Trung ương MTTQVN;
- Thường trực TU, UBND TP, HĐND TP;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc TU;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể TP;
- Cán quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc TU;
- Ban TT UBMTTQ VN TP;
- Lưu VT, Ban TC -TG.
TM. BAN CHỈ ĐẠO
 TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Đặng Thị Kim Liên
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phốBAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG

‘NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC

của Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Đà Nẵng

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 03 - QĐ/BCĐCVĐTP,

ngày 25  tháng 8  năm 2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố )


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Chức năng

Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố (viết tắt là Ban Chỉ đạo thành phố) có chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, trực tiếp là Thường trực Thành ủy về những chủ trương, giải pháp và tổ chức triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (viết tắt là Cuộc vận động) trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố.

Điều 2: Nhiệm vụ

- Ban Chỉ đạo thành phố có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức phát động, hướng dẫn triển khai, đôn đốc và giám sát thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Cuộc vận động; tổ chức kiểm tra, sơ kết và tổng kết việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan cấp trên.

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động

- Ban Chỉ đạo thành phố hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước đồng chí Trưởng ban về lĩnh vực mình được phân công theo dõi, phụ trách.

- Ban Chỉ đạo thành phố làm việc theo chương trình, kế hoạch do Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng và thống nhất; kiểm điểm công tác hằng năm và đề ra nhiệm vụ cho năm tới. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế này.

- Ban Chỉ đạo thành phố được sử dụng con dấu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo thành phố 

- Ban Chỉ đạo thành phố được thành lập theo Quyết định số 7377-QĐ/TU ngày 29-6-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; khi có thay đổi thành viên thì Thủ trưởng đơn vị có liên quan thông báo bằng văn bản với Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố để kịp thời thay thế, bổ sung.

- Ban Chỉ đạo thành phố quyết định thành lập Bộ phận Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo thành phố do đồng chí Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố làm Trưởng bộ phận.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chỉ đạo thành phố

- Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành uỷ về việc chỉ đạo triển khai, sơ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động của các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố, ban chỉ đạo các quận, huyện và các hiệp hội doanh nghiệp, đơn vị kinh tế trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra các ban cán sự đảng, đảng đoàn và các cấp uỷ đảng trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp nâng cao hiệu quả  thực hiện Cuộc vận động; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động ở các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố, các quận huyện và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động.

- Được mời các cơ quan, đơn vị đến dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo thành phố để thống nhất triển khai, trao đổi nhiệm vụ thực hiện các nội dung, công việc liên quan đến Cuộc vận động.

- Biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể, tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động. Góp ý, phản ánh, phê bình, kiến nghị với các cơ quan chức năng đối với những tập thể, tổ chức, đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm túc các nội dung của Cuộc vận động.

Điều 6. Trách nhiệm của Trưởng ban Chỉ đạo thành phố

 - Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành uỷ và Ban Chỉ đạo Trung ương về kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố; phân công, theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Chỉ đạo thành phố.

- Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo thành phố; quyết định chương trình, kế hoạch, các giải pháp tổ chức nâng cao hiệu quả Cuộc vận động sau khi đã bàn bạc, thống nhất trong Ban Chỉ đạo thành phố.

- Quyết định khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động. Nhắc nhở, góp ý, phê bình hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền phê bình các tập thể, cá nhân không thực hiện tốt Cuộc vận động theo phạm vi, chức trách của mình.

- Duyệt chi kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thành phố.

Điều 7. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban Thường trực

- Giúp đồng chí Trưởng ban điều hành các hoạt động, công việc của Ban Chỉ đạo thành phố thuộc khối các cơ quan quản lý Nhà nước, các quận, huyện và doanh nghiệp. Thay mặt Trưởng ban chủ trì các cuộc họp, hội nghị của Ban Chỉ đạo thành phố khi được uỷ quyền.

- Tổ chức việc phối hợp giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo thành phố; chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, quận huyện và doanh nghiệp để triển khai nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo thành phố.

Điều 8. Trách nhiệm của các Phó Trưởng ban

- Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố giúp đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm tra các hoạt động trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, biên soạn tài liệu, hướng dẫn công tác tuyên truyền; thực hiện theo dõi, chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động; phát hiện, nêu gương các điển hình để thúc đẩy các doanh nghiệp thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và tạo phong trào ủng hộ, sử dụng hàng hoá sản xuất trong nước.

- Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố giúp đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố kiểm tra các hoạt động trên lĩnh vực vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động; theo dõi các cơ quan của khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Điều 9. Trách nhiệm của Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố

- Tham mưu giúp Trưởng ban và các Phó Trưởng ban tổ chức triển khai những công việc cụ thể về xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; tham mưu việc triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các quận huyện trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

- Là đầu mối tiếp nhận thông tin, tập hợp số liệu để xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức các hội nghị, các kỳ họp thường kỳ cũng như đột xuất của Ban Chỉ đạo thành phố.

- Tham mưu hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động thuộc trách nhiệm của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận huyện.

- Giúp Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, tổ chức kiểm tra, sơ kết và tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp ở địa phương và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thành phố.

- Bảo đảm các điều kiện tài chính, hậu cần phục vụ công tác của Ban Chỉ đạo thành phố.

- Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trên, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố được sử dụng con dấu và cán bộ, chuyên viên thuộc cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.   

Điều 10. Trách nhiệm của các Uỷ viên Ban Chỉ đạo thành phố

- Là đầu mối chủ trì việc xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện Cuộc vận động thuộc lĩnh vực, ngành mình phụ trách.

- Kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo thành phố những chủ trương, giải pháp thuộc lĩnh vực phụ trách để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cuộc vận động. Đề xuất chương trình, kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động của các sở, ngành, đoàn thể và các cơ quan ngành dọc ở địa phương thuộc lĩnh vực mình phụ trách; xây dựng báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt Cuộc vận động. Huy động, phân công cán bộ, công chức và phương tiện (khi cần thiết) của đơn vị mình phục vụ công việc của Ban Chỉ đạo thành phố khi có yêu cầu.

Điều 11. Trách nhiệm của Bộ phận Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo thành phố

- Tiếp nhận thông tin, kế hoạch, báo cáo hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các quận, huyện về thực hiện Cuộc vận động để giúp Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, tổng hợp báo cáo.

- Giúp Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo định kỳ hoặc đột xuất, các cuộc kiểm tra của Ban Chỉ đạo thành phố; thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động của Ban chỉ đạo thành phố theo phân công của đồng chí Trưởng ban.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ

Điều 12. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo thành phố

- Ban Chỉ đạo thành phố, Bộ phận Thường trực Cuộc vận động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, họp định kỳ 6 tháng một lần để kiểm điểm tình hình và bàn các giải pháp triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến; khi cần thiết có thể họp đột xuất theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố. Tuỳ theo nội dung của từng cuộc họp, Ban Chỉ đạo thành phố có thể mời đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan dự họp để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

- Hằng năm, Ban Chỉ đạo thành phố tổng kết công tác của Ban để đánh giá kết quả hoạt động và kiểm điểm việc hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên trong năm; tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Cuộc vận động; tổ chức tổng kết từ 3 đến 5 năm theo Chương trình hành động của Thành uỷ.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện báo cáo định kỳ theo 6 tháng, 1 năm; báo cáo đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố để tổng hợp, xây dựng báo cáo của Ban Chỉ đạo thành phố.

Điều 13. Các mối quan hệ công tác

- Ban Chỉ đạo thành phố chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ về tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

- Quan hệ giữa Ban Chỉ đạo thành phố với các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố, các quận huyện, các hiệp hội doanh nghiệp và đơn vị kinh tế trên địa bàn thành phố là quan hệ phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình thực hiện Cuộc vận động;

- Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố giữ mối quan hệ phối hợp với các cơ quan hữu quan.

Điều 14. Thẩm quyền ký các văn bản của Ban Chỉ đạo thành phố

- Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố ký các văn bản chỉ đạo Cuộc vận động báo cáo với Thường trực Thành ủy, những vấn đề liên quan đến điều hành công việc của Ban Chỉ đạo thành phố; báo cáo, tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố ký các văn bản thông báo ý kiến kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo thành phố hoặc ý kiến của đồng chí Trưởng Ban để triển khai những công việc cụ thể đến các sở, ban, ngành, Mặt trân, đoàn thể thành phố, các quận huyện và hiệp hội doanh nghiệp, đơn vị kinh tế trên địa bàn thành phố.

Chương IV

ĐIỀU KIỆN VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 15. Bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố

 - Văn phòng cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chịu trách nhiệm chung về bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của Ban Chỉ đạo thành phố và Bộ phận Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo thành phố.

- Các thành viên của Ban Chỉ đạo thành phố sử dụng phương tiện, điều kiện làm việc của cơ quan, đơn vị mình công tác khi thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thành phố (kể cả khi đi công tác, kiểm tra, khảo sát… ở các địa phương, đơn vị).

Điều 16. Kinh phí hoạt động

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố do ngân sách thành phố cân đối theo Thông tư số 91/2012/TT-BTC, ngày 30-5-2012 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố phối hợp với Văn phòng cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và báo cáo quyết toán kinh phí theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

Điều 17. Khen thưởng

Cá nhân, tập thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động được Ban Chỉ đạo thành phố khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

 Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Điều khoản thi hành

- Các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố, Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo thành phố, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố, các hiệp hội doanh nghiệp và đơn vị kinh tế trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

- Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo thành phố tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

 

 

  • 1

 

Trực tuyến: 22
Tổng: 12181322

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang