04/08/2017
THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG
*
Số 7377-QĐ/TU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 năm 2017
 
 QUYẾT ĐỊNH
tái thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố
 

- Căn cứ Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31-7-2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

- Căn cứ Kết luận số 107-KL/TW ngày 10-4-2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

- Căn cứ Quyết định số 10102-QĐ/TU ngày 03-11-2009 của Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

- Xét đề nghị của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Công văn số 1117/MTTQ-BTT ngày 18-5-2017;

- Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ,

 

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ
QUYẾT ĐỊNH
 

Điều 1: Tái lập Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùnghàng Việt Nam” thành phố (sau đây viết tắt Ban Chỉ đạo) gồm các đồng chí có tên sau:

1- Đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng Ban;

2- Đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực;

3- Đồng chí Vũ Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Ban;

4- Đồng chí Phan Viết Thông, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban;

5- Đồng chí Trần Việt Dũng,Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ủy viên thường trực;

6- Đồng chí Trần Đình Quỳnh, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, ủy viên;

7- Đồng chí Phan Văn Kha, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, ủy viên;

8- Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh,Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy viên;

9- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, ủy viên;

10- Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, ủy viên;

11- Đồng chí Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn, ủy viên;

12- Đồng chí Huỳnh Minh Chức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, ủy viên;

13- Đồng chí Nguyễn Đình Ân,Cục trưởng Cục Thuế thành phố, ủy viên;

14- Đồng chí Thái Bá Cảnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ủy viên;

15- Đồng chí Đặng Công Thắng,Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, ủy viên;

16- Đồng chí Trương Công Định, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, ủy viên;

17- Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, ủy viên;

18- Đồng chí Phan Hải, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố, ủy viên;

19- Đồng chí Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, ủy viên;

20- Mời 01 đồng chí Phó Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng, ủy viên;

21- Mời đồng chí Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố, ủy viên;

22- Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 07 quận, huyện, ủy viên.

Điều 2: Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức phát động, hướng dẫn, triển khai, đôn đốc và giám sát thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách Nhà nước đảm bảo được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Điều 3: Ban Tổ chức Thành uỷ, Văn phòng Thành uỷ, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban TW MTTQVN (để b/c),
- Như Điều 3,
- Các quận ủy, huyện ủy, ĐU trực thuộc TU,
- Lưu VT, TH.
 
 
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
 BÍ THƯ
 
 (Đã ký)
 
 
   Nguyễn Xuân Anh
 
 
  • 1

 

Trực tuyến: 34
Tổng: 12181797

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang