07/02/2020

 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

của Hội đồng tư vấn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng khoá XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 (Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/6/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng)

 

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Hội đồng tư vấn là tổ chức hoạt động không chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các thành viên của Hội đồng làm việc theo phương thức tự nguyện, tự nghiên cứu và chế độ kiêm nhiệm.

2. Hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố quyết định thành lập trên cơ sở Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII và Hướng dẫn số 94/HD—MTTW-BTT ngày 30/11/2017 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

3. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố thống nhất chỉ đạo và điều hành hoạt động của Hội đồng tư vấn. Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổ chức hoạt động của Hội đồng tư vấn theo lĩnh vực được phân công.

Điều 2. Chức năng

 Hội đồng tư vấn thực hiện chức năng tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về những nội dung có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 3. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu các chính sách, pháp luật, chương trình, đề án, dự án… do Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố gửi đến tham khảo ý kiến góp ý chuẩn bị ban hành hoặc đã và đang thực hiện để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện chức năng giám sát, phản biện hoặc đề xuất, kiến nghị với các cơ quan hữu quan.

2. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung có liên quan đến nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do các văn bản pháp luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định, nhằm đưa hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  thành phố ngày càng có hiệu quả, góp phần nâng cao vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Nghiên cứu, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố để tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố kịp thời xử lý, giải quyết hoặc kiến nghị với lãnh đạo thành phố.

Điều 4. Quyền hạn

1. Hội đồng tư vấn và thành viên của Hội đồng có quyền trình bày và chủ động nêu ý kiến của mình về những vấn đề mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu.

2. Được cung cấp thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư vấn hoặc liên quan đến các nội dung, chuyên đề nghiên cứu.

3. Được mời tham dự các cuộc họp của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khi có nội dung liên quan đến lĩnh vực tư vấn.

4. Được hỗ trợ các điều kiện cần thiết để phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn theo khả năng thực tế của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

5. Các yêu cầu, kiến nghị của Hội đồng tư vấn và của thành viên Hội đồng chỉ được gửi đến Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố để xử lý, không chuyển trực tiếp đến các cơ quan khác.

6. Hội đồng tư vấn có quyền yêu cầu Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố trả lời về kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề, nội dung Hội đồng tư vấn đã tham mưu, kiến nghị, đề xuất.

Điều 5. Tổ chức của Hội đồng tư vấn

1. Hội đồng tư vấn gồm một số vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, một số chuyên gia, người làm công tác lãnh đạo, quản lý (đương chức và nghỉ hưu) trên các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Hội đồng. Hội đồng tư vấn có Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm, có từ 5 đến 10 thành viên (khi cần có thể mời thêm cộng tác viên).

 2. Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng và những nội dung công việc theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; chủ trì các cuộc họp, điều hành các hoạt động của Hội đồng.

Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn giúp Chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ.

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phân công Trưởng ban chuyên môn đảm nhận nhiệm vụ Ủy viên Thường trực - Thư ký Hội đồng để giữ mối liên hệ giữa Hội đồng tư vấn với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Ủy viên Thường trực - Thư ký Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch công tác và tổng hợp các ý kiến tư vấn của Hội đồng; kịp thời báo cáo công tác với Phó Chủ tịch phụ trách; phối hợp với Văn phòng và các Ban phục vụ yêu cầu hoạt động của Hội đồng đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thống nhất.

4. Các Ủy viên Hội đồng tư vấn thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ nhiệm Hội đồng và theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Điều 6. Mối quan hệ công tác của Hội đồng tư vấn

1. Ban Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn có trách nhiệm thường xuyên phối hợp và giữ mối quan hệ công tác với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

2. Nội dung hoạt động của Hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phù hợp với khả năng đảm nhận của Hội đồng tư vấn và yêu cầu thực tế của thành phố.

Ngoài tư vấn theo yêu cầu của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, mỗi Hội đồng tư vấn cần chủ động phát hiện vấn đề để tư vấn cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.

3. Phối hợp với các Hội đồng tư vấn khác khi có nội dung liên quan.

Điều 7. Chế độ làm việc của Hội đồng tư vấn

1. Hội đồng tư vấn làm việc theo phương thức tự nghiên cứu; hình thức tư vấn thông qua hội thảo, hội nghị hoặc bằng văn bản gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

2. Hàng năm, Hội đồng tư vấn chủ động xây dựng kế hoạch, chọn vấn đề trọng tâm để thống nhất với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố. Định kỳ mỗi năm họp ít nhất 02 lần để triển khai và kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch. Khi có nội dung công việc phát sinh, Hội đồng tư vấn sẽ họp theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

3. Kết quả và ý kiến thảo luận đề xuất của Hội đồng tư vấn được tập hợp đầy đủ bằng văn bản gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ xem xét, thống nhất gửi báo cáo kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền và thông báo lại kết quả tiếp thu cho Hội đồng tư vấn biết.

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hỗ trợ.

2. Việc chi tiêu tài chính cụ thể của Hội đồng tư vấn thực hiện theo quy định Thông tư 35/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính và Nghị quyết 217/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng tư vấn thực hiện theo nhiệm kỳ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI.

Văn phòng, các Ban Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp./.


   

  Trực tuyến: 17
  Tổng: 12289230

   

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
  Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
  Email: mttqvn@danang.gov.vn
  Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
  Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

  Chung nhan Tin Nhiem Mang