25/05/2019

  QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chuyên môn 

thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

(Ban hành theo Quyết định số 606/QĐ-MTTQ-BTT  ngày 18  tháng 4  năm 2019 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Bộ máy chuyên môn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố gồm có Văn phòng và 02 Ban chuyên môn: Dân chủ - Pháp luật - Tuyên giáo và Phong trào - Tôn giáo - Dân tộc.

Điều 2. Văn phòng là bộ phận công tác tổng hợp của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; bộ máy Văn phòng gồm có Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng và các chuyên viên thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc thủ trưởng. Văn phòng có con dấu riêng phục vụ công tác văn phòng, được quản lý theo quy định pháp luật. Văn phòng là đầu mối phối hợp công tác với các đơn vị thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Điều 3. Ban là bộ phận công tác chuyên môn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ban có Trưởng ban, Phó trưởng ban và các chuyên viên thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc thủ trưởng. Ban có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố theo lĩnh vực chuyên môn được phân công.

 Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 Điều 4.  Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chuyên môn

1. Văn phòng

1.1. Tiếp nhận, tổng hợp, quản lý, lưu trữ công văn đi, đến và xử lý thông tin. Lập kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố. Dự thảo các báo cáo, chương trình công tác định kỳ và giúp Ban Thường trực tổ chức triển khai Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.

1.2. Giữ mối liên hệ với Văn phòng TW Mặt trận, Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố, các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện;

1.3. Chủ trì phối hợp và tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan và hệ thống Mặt trận thành phố. Chủ trì phối hợp với các Ban để chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.

1.4. Thực hiện công tác quản trị hành chính của cơ quan. Giúp Ban Thường trực và Thủ trưởng cơ quan thực hiện các chế độ, chính sách BHXH và cải thiện đời sống CBCC cơ quan. Tổ chức quản lý công sản, phương tiện đi lại, quản trị mạng vi tính. Thực hiện công tác kế toán thống kê và tài chính đơn vị, công tác bảo vệ cơ quan.

1.5. Theo dõi công tác cán bộ cơ quan Mặt trận thành phố và đội ngũ cán bộ Mặt trận chủ chốt quận - huyện, phường - xã; tổ chức, hướng dẫn hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Xây dựng kế hoạch tập huấn hằng năm cho cán bộ Mặt trận các cấp;

1.6. Lập hồ sơ quản lý, lưu trữ, thực hiện chính sách đối với các uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đương nhiệm và các thời kỳ; theo dõi, hướng dẫn công tác tổ chức và chính sách đối với cán bộ Mặt trận các cấp. Tham mưu thành lập, theo dõi hoạt động và xây dựng quy chế hoạt động các hội đồng tư vấn, các cộng tác viên.

1.7. Thường trực Hội đồng tư vấn Kinh tế - Môi trường của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.

1.8. Phối hợp với BCH Công đoàn xây dựng Cơ quan văn hoá; giúp Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức hằng năm. 

2. Ban Dân chủ - Pháp luật - Tuyên giáo

2.1. Tham mưu xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn công tác dân chủ - pháp luật của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tổ chức công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

2.2. Tham gia xây dựng pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố; thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân; xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và hướng dẫn Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp dưới thực hiện công tác xây dựng chính quyền.

2.3. Tổ chức tiếp công dân, thụ lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với chính quyền; hướng dẫn, kiểm tra Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp dưới thực hiện công tác thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng.

2.4. Theo dõi và tham mưu việc thực hiện, bổ sung quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành có liên quan với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố;

2.5. Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch tuyên truyền; biên soạn các tài liệu truyên truyền; chủ trì biên soạn, lưu giữ các diễn biến hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố theo từng năm của nhiệm kỳ.

2.6. Quản lý, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; thường xuyên nắm tình hình nhân dân; định kỳ thứ sáu hàng tuần báo cáo tình hình nhân dân, dư luận xã hội về Văn phòng Thành ủy và Trung ương Mặt trận theo yêu cầu.

2.7. Phụ trách Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam thành phố, theo dõi chuyên trang Mặt trận trên Báo Đà Nẵng, chuyên mục Đại đoàn kết trên Đài Phát thanh truyền hình thành phố.

2.8. Thường trực Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.

3. Ban Phong trào - Tôn giáo - Dân tộc

3.1. Tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức, triển khai cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; vận động Quỹ Vì người nghèo”; giúp Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” đúng quy chế.

3.2. Tổ chức triển khai các chương trình phối hợp về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngày biên phòng toàn dân, ngày quốc phòng toàn dân, ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc… lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

3.3. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai các chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống mại dâm, ma tuý, HIV/AIDS, y tế sức khoẻ cộng đồng, giáo dục, khuyến học, thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, phát triển kinh tế hợp tác xã.

3.4. Giúp Ban cứu trợ thành phố tổ chức thực hiện Nghị định 64/2008 NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, bệnh nhân hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt; đầu mối thực hiện nhiệm vụ cứu trợ và các hoạt động từ thiện nhân đạo của thành phố.

3.5. Tham mưu tổ chức công tác đối ngoại nhân dân, công tác có liên quan đến kiều bào và thân nhân kiều bào, hoạt động Câu lạc bộ Doanh nhân kiều bào.

3.6. Hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc thiểu số; xây dựng kế hoạch phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các cơ quan nhà nước về vận động chức sắc, nhà tu hành và tín đồ trong các tôn giáo; tổ chức triển khai thực hiện các dự án xã hội có liên quan đến chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo; giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác tôn giáo, công tác dân tộc thiểu số thuộc phạm vi trách nhiệm của Mặt trận;

3.7. Xây dựng lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư, trong các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với các ban ngành thành phố xử lý và giám sát việc xử lý các vấn đề liên quan đến tôn giáo và dân tộc. Hướng dẫn, giúp đỡ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố và Uỷ ban Đoàn kết Công giáo thành phố hoạt động; 

3.8. Thường trực Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 

Chương  III

 QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC BAN VÀ VĂN PHÒNG

 Điều 5. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, Văn phòng và các Ban có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau, thường xuyên trao đổi thông tin, cùng thực hiện tốt các chương trình công tác của Ban Thường trực và Thủ trưởng cơ quan phân công.

Điều 6. Về công tác phối hợp trong quản lý, phát hành văn bản, thông tin báo cáo

1. Tất cả các văn bản đi, văn bản đến đều phải chuyển qua văn thư để trình lãnh đạo, chuyển đến bộ phận có liên quan và quản lý, lưu trữ theo quy định.

2. Đối với văn bản do các ban soạn thảo, các ban chịu trách nhiệm về nội dung, chuyển file mềm để văn thư kiểm tra thể thức văn bản sau đó lãnh đạo ban ký nháy vào bản chính trước khi trình lãnh đạo ký.

3. Các văn bản đã phát hành, văn thư chuyển bản có đóng dấu về ban soạn thảo, các ban lập hồ sơ quản lý để khai thác thông tin trong văn bản.

4. Vào ngày 18 hằng tháng, quý và cuối năm, các ban gửi báo cáo kết quả công tác để tổng hợp báo cáo lãnh đạo cơ quan, Thành ủy, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Khi phát hành, Văn phòng sẽ gửi báo cáo đến các ban qua đường Lotus Notes.

Điều 7. Photocopy, in ấn văn bản

1. Văn phòng có trách nhiệm photo, in ấn các văn bản phục vụ lãnh đạo và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

2. Các ban có trách nhiệm photo, in ấn các tài liệu tham khảo phục vụ công tác chuyên môn của ban mình.

 3. Văn phòng và các ban thực hiện triệt để việc tiết kiệm trong photo, in ấn tài liệu; thực hiện gửi, nhận, đọc qua mạng nội bộ Lotus Notes.

Điều 8. Xây dựng kế hoạch công tác

Khi xây dựng kế hoạch công tác, các ban và Văn phòng có trách nhiệm trao đổi, thống nhất với nhau trước khi trình lãnh đạo ký duyệt.  

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Văn phòng, các Ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nghiêm túc thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần bổ sung, thay thế cho phù hợp, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ xem xét, quyết định.


   

  Trực tuyến: 25
  Tổng: 12188239

   

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
  Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
  Email: mttqvn@danang.gov.vn
  Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
  Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

  Chung nhan Tin Nhiem Mang