18/03/2015

 QUY CHẾ

Hoạt động của Hội đồng tư vấn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2014-2019             Điều 1. Nguyên tắc chung

1.1. Hội đồng tư vấn là tổ chức hoạt động không chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các thành viên của Hội đồng làm việc theo phương thức tự nguyện, tự nghiên cứu và chế độ kiêm nhiệm.

1.2. Hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố quyết định thành lập trên cơ sở Điều lệ Mặt trận TQVN khoá VIII và các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành phố.

1.3. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố thống nhất chỉ đạo và điều hành hoạt động cuả Hội đồng tư vấn. Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổ chức hoạt động của Hội đồng tư vấn theo lĩnh vực được phân công.

Điều 2. Chức năng

          Hội đồng tư vấn thực hiện chức năng tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về những nội dung có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi có yêu cầu.

Điều 3. Nhiệm vụ

3.1. Nghiên cứu các chính sách, pháp luật, chương trình, đề án, dự án… do Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố gửi đến tham khảo ý kiến góp ý chuẩn bị ban hành hoặc đã và đang thực hiện để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện chức năng giám sát, phản biển hoặc đề xuất, kiến nghị với các cơ quan hữu quan.

3.2. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung có liên quan đến nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do các văn bản pháp luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định, nhằm đưa hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố ngày càng có hiệu quả, góp phần nâng cao vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3.3. Nghiên cứu, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố để tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam  thành phố xử lý, giải quyết.

Điều 4. Quyền hạn

4.1. Hội đồng tư vấn và các thành viên của Hội đồng tư vấn có quyền trình bày và chủ động nêu ý kiến của mình về những vấn đề mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu.

4.2. Được cung cấp thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư vấn hoặc liên quan đến các nội dung, chuyên đề nghiên cứu.

4.3. Được mời cùng với Ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia nghiên cứu các chuyên đề khoa học khi được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đồng ý.

4.4. Được mời tham dự các cuộc họp của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khi có nội dung liên quan đến lĩnh vực tư vấn.

4.5. Được hỗ trợ các điều kiện cần thiết để phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng theo khả năng thực tế của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

4.6. Các yêu cầu, kiến nghị của Hội đồng tư vấn hoặc của cá nhân là thành viên Hội đồng chỉ được gửi đến Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố để xử lý, không chuyển đến các cơ quan khác.

4.7. Hội đồng tư vấn có quyền yêu cầu Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố trả lời về kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề, nội dung Hội đồng tư vấn đã tham mưu, đề xuất.

Điều 5. Tổ chức của Hội đồng tư vấn

5.1. Hội đồng tư vấn gồm một số vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, một số chuyên gia, người làm công tác lãnh đạo, quản lý (đương chức và nghỉ hưu) trên các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của hội đồng. Hội đồng tư vấn có từ 5 đến 9 thành viên (khi cần có thể mời thêm đội ngũ cộng tác viên).

Ban Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn từ 02 đến 03 người, gồm 01 Chủ nhiệm, 01 hoặc 02 Phó Chủ nhiệm.

5.2. Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác của Hội đồng và những nội dung công việc theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; chủ trì các cuộc họp, điều hành các hoạt động của Hội đồng.

Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn giúp Chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

5.3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phân công Trưởng ban chuyên môn đảm nhận nhiệm vụ Ủy viên Thường trực của Hội đồng kiêm Thư ký Hội đồng để giữ mối liên hệ giữa Hội đồng tư vấn với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;

Ủy viên Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch công tác của Hội đồng và tổng hợp các ý kiến tư vấn của hội đồng. Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn kịp thời báo cáo công tác với Phó Chủ tịch phụ trách; chủ động tham mưu, đề xuất kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện cụ thể; phối hợp với Văn phòng và các Ban có liên quan của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phục vụ các yêu cầu hoạt động của Hội đồng đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thống nhất.

5.4. Các Ủy viên Hội đồng tư vấn thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ nhiệm Hội đồng.

Điều 6. Mối quan hệ công tác của Hội đồng

6.1. Ban Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn có trách nhiệm thường xuyên phối hợp và giữ mối quan hệ công tác với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

6.2. Nội dung hoạt động của Hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đảm bảo thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phù hợp với khả năng đảm nhận của Hội đồng tư vấn và với yêu cầu thực tế của thành phố.

Ngoài tư vấn theo yêu cầu của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, mỗi Hội đồng tư vấn có thể chủ động phát hiện vấn đề để tư vấn cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.

6.3. Phối hợp các Hội đồng tư vấn khác khi có nội dung liên quan.

Điều 7. Chế độ làm việc của Hội đồng

7.1. Hội đồng tư vấn làm việc theo phương thức tự nghiên cứu; hình thức tư vấn thông qua hội thảo, hội nghị.

7.2. Hằng năm, Hội đồng tư vấn chủ động xây dựng kế hoạch, chọn vấn đề trọng tâm để thống nhất với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố. Định kỳ mỗi năm họp 02 lần để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch và thảo luận đề ra một số chuyên đề. Khi có nội dung công việc phát sinh Hội đồng tư vấn sẽ họp theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

7.3. Kết quả và ý kiến thảo luận đề xuất của Hội đồng tư vấn được tập hợp đầy đủ bằng văn bản gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ xem xét, thống nhất gửi báo cáo kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền cấp Trung ương, thành phố, Mặt trận các cấp và thông báo kết quả cho Hội đồng tư vấn biết.

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

8.1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hỗ trợ.

8.2. Việc chi tiêu tài chính cụ thể của Hội đồng tư vấn thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và chế độ quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN, ngày 03/01/2008 của Bộ Tài chính và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng tư vấn thực hiện theo nhiệm kỳ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa X.

Văn phòng, các Ban Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.


   

  Trực tuyến: 48
  Tổng: 12188305

   

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
  Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
  Email: mttqvn@danang.gov.vn
  Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
  Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

  Chung nhan Tin Nhiem Mang