21/11/2016
 
 
 
 
 
PV: Ông có thể đánh giá đôi nét về công tác chỉ đạo của LĐLĐ thành phố và vai trò của Công đoàn Viên chức trong cải cách thủ tục hành chính thời gian qua?
 
Ông Lương Nguyễn Minh Triết: Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã hình thành một nền hành chính phục vụ hướng về phía công dân, tổ chức và doanh nghiệp, tăng cường tính công khai minh bạch các thủ tục, dịch vụ hành chính công của chính quyền thành phố. Điều này đã tạo được sự ủng hộ và đồng thuận trong nhân dân, tạo một môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng. Để làm được điều này Đà Nẵng cũng đã có nhiều quyết sách thực hiện CCHC toàn diện trên mọi lĩnh vực với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo. Về phía LĐLĐ thành phố, trên tinh thần Quyết định số 10598/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 tại thành phố Đà Nẵng; Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện “5 xây, 3 chống” đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/3/2014 của Chủ tịch UBND thành phố về tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng… đã chủ động xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo các cấp Công đoàn, đặc biệt là Công đoàn Viên chức thành phố khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung trên. Trong đó, chú trọng chỉ đạo Công đoàn Viên chức tập trung tuyên truyền, giáo dục đội ngũ đoàn viên là CCVCLĐ, lực lượng chủ chốt trong công tác CCHC và xây dựng một nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 29 của Thành ủy, với nội dung “5 xây, 3 chống”. Trong đó “5 xây” hướng tới mục tiêu chuẩn hoá đạo đức công vụ và “3 chống” khắc phục tình trạng “quan liêu, tiêu cực và bệnh hình thức”. Bên cạnh đó, chỉ đạo Công đoàn Viên chức tổ chức triển khai, vận động CCVCLĐ ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực tham gia thực hiện cải cách hành chính, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc; đồng thời phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với việc xây dựng người CBCCVC " Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu".

Công đoàn Viên chức thành phố đã có nhiều nỗ lực, chủ động trong công tác triển khai. Gần đây, phối hợp với Sở Nội vụ thành phố xây dựng Kế hoạch phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2015 – 2020 tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời, cụ thể hóa công việc thực hiện theo từng năm. Theo đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công chức trong bộ máy hành chính nhà nước; về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trách nhiệm của CBCCVC trong giải quyết các công việc của công dân, đặc biệt tập trung một số lĩnh vực có tính chất nhạy cảm như: đất đai, môi trường, bảo trợ xã hội, người có công, thuế, lý lịch tư pháp…; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền có hiệu quả về công tác CCHC thông qua các hình thức như: Chuyên mục CCHC trên sóng của Đài phát thanh, truyền hình; thông qua các buổi tọa đàm, đối thoại, dân hỏi cơ quan Nhà nước trả lời; thông qua các trang thông tin điện tử của thành phố, của ngành, địa phương, xây dựng chuyên mục thông tin, tuyên truyền về CCHC và thông qua các đợt tập huấn, hội thảo; tổ chức Hội thi tiếng hát, thời trang công sở và tuyên truyền viên, trong đó lồng ghép việc tuyên truyền công tác CCHC vào phần thi tuyên truyền viên…

Từ những nỗ lực đó đã cải thiện tính chuyên nghiệp của đội ngũ CCVCLĐ trong phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư, chính là tiền đề quan trọng giúp Đà Nẵng liên tiếp giữ vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng CCHC trong cả nước.

PV: Theo ông, cuộc thi" Công chức, viên chức, người lao động với cải cách hành chính" do Công đoàn Viên chức tổ chức lần này góp phần như thế nào trong việc thực hiện cải cách hành chính ( đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính) tại thành phố Đà Nẵng thời gian đến?

Ông Lương Nguyễn Minh Triết: Cuộc thi " Công chức, viên chức, người lao động với cải cách hành chính” mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính do Công đoàn Viên chức phối hợp Sở Nội vụ tổ chức lần này là cách làm mới, bước đầu tạo được sự quan tâm trong CCVCLĐ. Sau hơn 6 tháng từ khi phát động, ở vòng sơ khảo đã thu hút hơn 3.000 CCVCLĐ tham gia phần thi trắc nghiệm trực tuyến, đạt tỉ lệ gần 60% CCVCLĐ; 95 bài dự thi ý tưởng cải cách hành chính đề xuất các giải pháp cải cách hành chính liên quan đến công việc đang đảm nhận, những bất cập hiện nay về công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị hoặc của thành phố thấy cần phải cải thiện, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, công tác của bản thân và cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban tổ chức đã chọn ra 11 bài dự thi xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Hy vọng, từ 11 ý tưởng, giải pháp này, Công đoàn Viên chức phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh để nhanh chóng đưa vào áp dụng trong thực tiễn một cách hiệu quả.

Cuộc thi chính là dịp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CCVCLĐ trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với việc xây dựng người CBCCVC " Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" , tìm ra những ý tưởng có tính khả thi, hiến kế trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, góp phần hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đưa thành phố Đà Nẵng phát triển bền vững. 

PV: Thưa ông, sắp đến, Công đoàn Viên chức cần phải làm gì để góp phần cùng các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ và thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của thành phố? 

Ông Lương Nguyễn Minh Triết: 

Ngoài việc thực hiện tốt các chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Công đoàn Viên chức phối hợp Sở Nội vụ lựa chọn các ý tưởng hay, có tính khả thi, ứng dụng trong thực tiễn tham mưu thành phố đưa vào triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CCVCLĐ tham gia cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 29-CT/TU; Chương trình cải cách hành chính nhà nước của thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính  giai đoạn 2015 – 2020 tại thành phố Đà Nẵng giữa Công đoàn Viên chức và Sở Nội vụ. Hàng năm, Công đoàn Viên chức chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể về CCHC, trong đó xác định nội dung công việc cần thực hiện, đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ đến các CĐCS trực thuộc. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến, đối thoại, công khai, minh bạch kế hoạch, chương trình, nội dung hoạt động cải cách hành chính nhà nước. Qua đó phát huy sức mạnh tập thể, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện, giám sát, kiểm tra, đấu tranh với các biểu hiện và hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến tích cực về tác phong, thái độ phục vụ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để mỗi CCVCLĐ vừa có chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng trong thực hiện công vụ, qua đó từng bước xây dựng đội ngũ CCVCLĐ vừa hồng vừa chuyên.

Theo BDN

 

Trực tuyến: 35
Tổng: 12190447

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang