20/10/2017

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2017

 

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con! 

Hoà chung trong không khí vui mừng, phấn khởi thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017; nhân dân thành phố Đà Nẵng đang sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện tốt chủ trương Chương trình “Thành phố 4 an”, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.

Hôm nay, Khu dân cư……………………..,Phường………….………… chúng ta vui mừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017). Nhân dịp này, Khu dân cư chúng ta sơ kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con!

Trải qua 87 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, phát huy tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, tập hợp thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Qua các thời kỳ cách mạng, MTTQ Việt Nam luôn khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng xây dựng, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh để hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Kính thưa toàn thể bà con.

Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang vận động nhân dân thực hiện hai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cuộc vận động nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư; đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân thông qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…

Cuộc vận động còn là cơ sở để MTTQ Việt Nam các cấp hiệp thương với các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền các cấp để xây dựng và triển `khai cụ thể chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam ở các cấp.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trong tình hình mới, nhất là chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; giám sát hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Mặt trận thành phố…

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội đại Đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, mừng ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta vui mừng thấy rằng khu dân cư………………….. đã có nhiều chuyển biến, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Nhìn lại một năm qua, cộng đồng dân cư của chúng ta đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đó là:

1. Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái.

3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

4. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

5. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Năm 2017, Khu dân cư chúng ta, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với tổ trưởng dân phố (trưởng thôn) thực hiện đạt các chỉ tiêu trên giao như sau:

1. Về chỉ tiêu pháp lệnh: (nêu cụ thể các số liệu …)

 2. Về chỉ tiêu vận động: (Quỹ vì người nghèo; Quỹ  cứu trợ thiên tai bão lũ; Quỹ khuyến học; Quỹ người cao tuổi; Xây dựng và sữa chữa nhà đại đoàn kết, học bổng cho học sinh…)

3. Khu dân cư có ……/……. hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”,  đạt tỷ lệ  ……..% so với tổng số hộ đăng ký từ đầu năm.

- Tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” (nếu có).

4. Khu dân cư có ……….. hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” 3 hoặc 5 năm liền, tiêu biểu là: .....(nêu tên từng hộ)

5. Các gương điển hình như sau:

- Gương về phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng có hộ ông/bà….(nêu tên hộ, cá nhân)

- Gương về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm….. (nêu tên hộ, cá nhân)

- Khu dân cư nào có triển khai mô hình an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu….thì nhấn mạnh thêm kết quả đạt được.

6. Một số kết quả khác tại Khu dân cư………………………………

Ban công tác Mặt trận………………….. trân trọng biểu dương các hộ gia đình và cá nhân trên đã có nhiều thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, đặc biệt là tại khu dân cư của chúng ta.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các cuộc vận động tại khu dân cư chúng ta vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như sau: (nêu lên một số hạn chế cần phải nhấn mạnh).

Kính thưa quí vị đại biểu, thưa toàn thể bà con!

Chủ đề Ngày hội năm nay là “Khu dân cư đảm bảo 4 an” (An ninh trật tự, An toàn giao thông, An toàn thực phẩm và An sinh xã hội); với trọng tâm là công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, mục đích nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa: Nông dân Việt Nam là người sản xuất thực phẩm an toàn, người Việt Nam tiêu dung thực phẩm phải an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Từ năm nay, khi xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới’ “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” phải đảm bảo tiêu chí “không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con!

Qua ngày hội Đại đoàn kết hôm nay, bà con khu dân cư chúng ta càng thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó, cùng nhau thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017 của phường (xã)........... giao. Trước mắt, tập trung hoạt động hỗ trợ các gia đình nghèo trong dịp Tết; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường; đặc biệt là tự giác bảo vệ sức khỏe gia đình bằng tiêu dùng thực phẩm an toàn, tích cực giám sát, kịp thời phát giác và tố giác các địa chỉ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm bẩn.

Việc xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và thực hiện ngày càng tốt hơn 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đòi hỏi bà con chúng ta phải bằng hành động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư, nhằm xây dựng cộng đồng dân cư ngày một phát triển; giảm nghèo bền vững, tăng hộ khá, hộ giàu chính đáng và hợp pháp; đường làng, ngõ phố sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, yên bình, môi trường sáng - xanh, sạch đẹp.

Trong niềm vui của Ngày hội hôm nay, Ban công tác Mặt trận ………………………….. xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp đã quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn và theo sát mọi hoạt động của cộng đồng dân cư; xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của khu dân cư chúng ta, chân thành cảm ơn toàn thể bà con, các tổ chức trong cộng đồng dân cư, trong năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công.

Một lần nữa, xin cảm ơn và chúc mạnh khoẻ các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và toàn thể bà con.

(Trên cơ sở Đề cương tuyên truyền này, các Ban công tác Mặt trận kết hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, gắn với kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để biên tập thành bài phát biểu trong Ngày hội của khu dân cư cho phù hợp với thực tế của địa phương. Truy cập Trang Thông tin điện tử của Mặt trận thành phố ở mục Văn bản hướng dẫn để tải về.     

BAN TỔ CHỨC - TUYÊN GIÁO

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TP. ĐÀ NẴNG

______________________

 

Trực tuyến: 42
Tổng: 8935008

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này