20/10/2017

  

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 46 /HD-MTTQ-BTT
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
Tổ chức vận động quyên góp ủng hộ đồng bào
 các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão, lũ
 
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra;
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố  hướng dẫn một số nội dung tổ chức vận động quyên góp ủng hộ trên địa bàn thành phố như sau:
1. Thời gian vận động quyên góp:
Từ ngày (18/10/2017- 18/11/2017): 30 ngày
2. Hình thức vận động
- Vận động trên tinh thần tự nguyện, tùy lòng hảo tâm.
- Công khai kết quả vận động, tiếp nhận, phân phối.
3. Hình thức ủng hộ: Bằng tiền hoặc hiện vật
a) Ủng hộ bằng tiền qua chuyển khoản
* Tại Mặt trận các cấp: Tài khoản Ban cứu trợ cùng cấp
* Tại Mặt trận thành phố:
- Tên Tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng- Ban Cứu trợ thành phố.
- Số Tài khoản: 3761.0.9041876.91999
- Tại Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng
b)  Ủng hộ tiền mặt
- Tại Cơ quan Mặt trận các cấp.
- Tại Cơ quan Mặt trận thành phố: Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, số 12 Trần Phú, Đà Nẵng.
c) Ủng hộ bằng hiện vật
Mặt trận các cấp tiếp nhận và chuyển về Hội Chữ thập đỏ thành phố để điều phối và chuyển hỗ trợ đến các địa phương bị thiệt hại do bão lũ.
4. Tổ chức vận động quyên góp
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Ban Cứu trợ thành phố và các quận, huyện, phường, xã báo cáo với cấp ủy Đảng, chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên để tổ chức hình thức vận động quyên góp cho phù hợp tình hình thực tế địa phương.
- Tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có bảng thông báo vận động ủng hộ tiếp nhận với các nội dung: Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ; thời gian vận động quyên góp,ủng hộ; đơn vị, địa chỉ tiếp nhận; tài khoản tiếp nhận.
- Công khai các khoản tiếp nhận và chuyển nộp về Mặt trận cấp trên.
- Tổ chức vận động, quyên góp phải đảm bảo an ninh trật tự xã hội.
* Lưu ý: Để tránh việc vận động trùng lặp tại cơ sở, Ban Thường trực Mặt trận quận, huyện, phường xã trao đổi với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp:
+ Tình hình vận động tiếp nhận của Hội Chữ thập đỏ và thông báo công khai kết quả vận động.
+ Nơi nào Hội Chữ thập đỏ chưa vận động hoặc vận động chưa hiệu quả thì Mặt trận chủ trì vận động, tiếp nhận theo hướng dẫn. 
5. Chế độ thông tin báo cáo:
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện báo cáo về Mặt trận thành phố qua Ban Phong trào vào sáng thứ 5 hằng tuần và tổng hợp báo cáo chung trước 25/11/2017.
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố báo cáo về  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào sáng thứ 6 hằng tuần. Tổng hợp báo cáo chung 30/11/2017.
6. Giao Văn phòng và các Ban của Mặt trận thành phố:
- Ban Phong trào: theo dõi, tiếp nhận thông tin, tổng hợp và báo cáo kết quả vận động.
- Ban Tuyên giáo: tham mưu tuyên truyền và đăng tin công khai việc tiếp nhận trên các phương tiện thông tin.
- Văn phòng: tiếp nhận tiền mặt, tổng hợp kết quả tiếp nhận tiền mặt, chuyển khoản gửi Ban Phong trào và báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
- Ban Dân chủ- Pháp luật: giám sát công tác tuyên truyền và vận động tiếp nhận; phối hợp với Ban Phong trào, Văn phòng tham mưu xử lý đơn thư (nếu có).
- Ban Tôn giáo- Dân tộc: Phối hợp với Ban Phong trào và các tổ chức tôn giao để tuyên truyền vận động.
 
 
 
Nơi nhận:
- BTT UBTWMTTQVN (b/c);
- Hội Chữ thập đỏ Tp;
- Văn phòng, các Ban UBMTTQVN Tp;
- Uỷ ban MTTQ VN các quận, huyện;
 - Lưu VT, PT.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH 
 
 
(Đã ký)
 
 
Đặng Thị Kim Liên
 

 

Trực tuyến: 32
Tổng: 8934974

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này