27/09/2017

 

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 BAN THƯỜNG TRỰC
Số 1269 /MTTQ-BTT
 “V/v củng cố, kiện toàn, đánh giá
hoạt động Ban Công tác Mặt trận”
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Đà Nẵng, ngày 27 tháng 9 năm 2017
 
Kính gửi:
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện
 
Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 07-7-2017 của HĐND thành phố khoá IX, kỳ họp thứ 4 về việc sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn thành phố; Ngày 09-8-2017 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố ban hành Hướng dẫn số 42/HD-MTTQ-BTT về quy trình bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đến nay các quận, huyện đã hoàn thành công tác bầu cử.
Qua công tác bầu cử, hiện nay một số Trưởng ban, Phó ban Công tác Mặt trận đã được nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức danh Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố, Trưởng thôn, Phó trưởng thôn. Để củng cố, kiện toàn, đánh giá hoạt động Ban Công tác Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện thực hiện một số nội dung sau:
1. Rà soát các phường, xã có Trưởng ban, Phó ban Công tác Mặt trận sau bầu cử kiêm nhiệm chức danh Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố, Trưởng thôn, Phó trưởng thôn để củng cố, kiện toàn lại Ban Công tác Mặt trận theo hướng dẫn tại Điều 27, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khoá VIII (lưu ý Trưởng ban, Phó ban Công tác Mặt trận không kiêm nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố, Trưởng thôn, Phó trưởng thôn). 
2. Hướng dẫn Uỷ ban MTTQ Việt Nam các phường, xã tiến hành đánh giá, xếp loại Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, thôn theo Hướng dẫn số 36 /HD-MTTQ-BTT ngày 22-02-2017củaBan Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố về “Xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động và đánh giá Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, thôn”.
3. Uỷ ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, phường, xã tổ chức khen thưởng, biểu dương các Ban Công tác Mặt trận hoạt động tốt trong dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.
Báo cáo về tình hình củng cố, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận; đánh giá, xếp loại Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, thôn gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trước ngày 30/11/2017 (qua Ban Tổ chức - Tuyên giáo).
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;  
- Chủ tịch UB MTTQVN TP;
- Các Phó CT UBMTTQVN TP;
- Văn phòng, các Ban MTTP;
- Lưu: VT, Ban TC-TG
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Trần Việt Dũng
 
 
         
                                                                                                                                                                                               
 

 

 

Trực tuyến: 24
Tổng: 8880555

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này