11/07/2017

 

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BAN THƯỜNG TRỰC

 

Số 355 /QĐ-MTTQ-BTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
Cộng tác viên thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và
tình hình dư luận xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
____________________
 

 

- Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII);
- Căn cứ Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT, ngày 05-5-2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Theo đề nghị của Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Cộng tác viên thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và tình hình dư luận xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019.
Điều 2: Giao Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế này.
Điều 3: Văn phòng, các Ban và Cộng tác viên thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Mặt trận TQVN 7 quận, huyện;
- Các đoàn thể CT - XH TP;
- Lưu: VT, Ban TC-TG.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Đặng Thị Kim Liên

 

 
QUY CHẾ
Tổ chức, hoạt động của Cộng tác viên
 thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và tình hình dư luận xã hội
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 355/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 17/5/2017
của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng)
______________________ 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Tổ chức đội ngũ cộng tác viên thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội  (gọi tắt là Cộng tác viên)
1. Đội ngũ cộng tác viên do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quyết định thành lập theo đề nghị của Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, gồm các đồng chí là cán bộ, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện đề cử.
2. Giao Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố có trách nhiệm tham mưu về công tác tổ chức, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và theo dõi đánh giá hoạt động của Cộng tác viên.
Điều 2: Tiêu chuẩn của Cộng tác viên
1. Có ý thức chính trị rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và trung thực trong phản ánh ý kiến, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội.
2. Có khả năng nắm bắt, tổng hợp và phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội về các sự kiện chính trị, xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ở đơn vị, địa phương mình.
3. Tham gia thực hiện các cuộc điều tra dư luận xã hội theo yêu cầu; có điều kiện và có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện công việc được giao.
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 3: Nhiệm vụ của Cộng tác viên
1. Theo dõi, nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, ý kiến, nguyện vọng chính đáng của hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân và tình hình dư luận xã hội về các nội dung sau:
- Về các chủ trương, đường lối, chính sách, quy định của pháp luật về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Ý kiến, nguyện vọng của nhân dân trên từng lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp, từ Trung ương đến cơ sở.
- Về năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên…
- Tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài về những vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài.
- Về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 2. Phản ánh, báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (qua Ban Tổ chức – Tuyên giáo) theo chế độ định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
3. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp để định hướng dư luận xã hội nhằm thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
4. Tham gia triển khai các cuộc điều tra dư luận xã hội theo yêu cầu.
5. Tham dự đầy đủ các hội nghị giao ban cộng tác viên định kỳ và các cuộc họp, hội nghị được triệu tập.
Điều 4:Quyền hạn của Cộng tác viên
1. Được tiếp xúc với cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn mình hoạt động để thu thập thông tin (trừ những đối tượng mà pháp luật có quy định riêng).
2. Được mời tham dự các cuộc tiếp xúc, đối thoại, hội nghị, miting… do các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và đoàn thể tổ chức khi có yêu cầu để thu thập những thông tin cần thiết cho công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội.
3. Được các cơ quan, đơn vị nơi cộng tác viên công tác tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.
4. Có quyền yêu cầu giữ bí mật danh tính, địa chỉ của người cung cấp thông tin dư luận xã hội cho mình. 
Điều 5: Quyền lợi của Cộng tác viên
1. Được thông báo những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những vấn đề thời sự liên quan đến tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân và công tác nghiên cứu dư luận xã hội.
2. Được tham dự các hội nghị, giao ban liên quan đến công tác nghiên cứu dư luận xã hội.
3. Được tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về nghiên cứu dư luận xã hội.
4. Được biểu dương, khen thưởng theo quy định khi có thành tích trong hoạt động nghiên cứu thu thập, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội.
III. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
Điều 6: Phương thức thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và nắm bắt dư luận xã hội
1. Thông qua tiếp xúc trao đổi trực tiếp với đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để thu thập, tổng hợp ý kiến nhân dân và dư luận xã hội.
2. Qua các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Qua các hội nghị giao ban của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.
4. Qua các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội do các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tổ chức.
5. Qua nghiệp vụ nghiên cứu dư luận xã hội.
Điều 7: Hình thức báo cáo và phản ánh ý kiến, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội
1. Phản ánh ý kiến, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội thường ngày đến lãnh đạo cơ quan nơi Cộng tác viên đang công tác;   
2. Hằng ngày phản ánh, trao đổi trực tiếp bằng điện thoại, email, fax… hoặc các hình thức, phương tiện khác qua Ban Tổ chức - Tuyên giáo, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố;
3- Báo cáo bằng văn bản theo định kỳ mỗi tháng 01 lần và báo cáo đột xuất khi có vấn đề nổi lên yêu cầu phải báo cáo.
IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thời hạn hoạt động của cộng tác viên theo nhiệm kỳ Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Căn cứ tiêu chuẩn và nhiệm vụ của cộng tác viên, Ban Tổ chức - Tuyên giáo thường xuyên rà soát, đánh giá và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quyết định thay đổi, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên để đảm bảo hoạt động có hiệu quả.
2. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các cơ quan, đơn vị có liên quan và cộng tác viên chịu trách nhiệm thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ban Tổ chức - Tuyên giáo tham mưu Ban Thường trực điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 

____________

 

 

 

 

Trực tuyến: 33
Tổng: 7962667

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này