10/07/2017

 

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BAN THƯỜNG TRỰC
 Số 354/QĐ-MTTQ-BTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
thành lập đội ngũ Cộng tác viên
về thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và tình hình dư luận
xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
 
BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
- Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII);
- Căn cứ Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT, ngày 05-5-2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập đội ngũ Cộng tác viên thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và tình hình dư luận xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 18 đồng chí (danh sách kèm theo).
Điều 2. Các cộng tác viên thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và tình hình dư luận xã hội thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Quy chế tổ chức, hoạt động của Cộng tác viên thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng ban hành.
Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham mưu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức, quản lý, hướng dẫn và theo dõi hoạt động của đội ngũ Cộng tác viên.
Điều 3. Các Ban, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đơn vị liên quan và các đồng chí có tên theo danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Mặt trận TQVN 7 quận, huyện;
- Các đoàn thể CT-XH TP;
- Lưu: VT, Ban TC-TG.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Đặng Thị Kim Liên
 
DANH SÁCH
           Cộng tác viên thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và
tình hình dư luận xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố nhiệm kỳ 2014-2019
(Kèm theo Quyết định số 354 -QĐ-MTTQ-BTT ngày 17 tháng 5 năm 2017
của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố)
 
Stt
Họ và tên
Chức danh
Ghi chú
1
Phạm Phú Bình
UVTT, Trưởng Ban Tổ chức - Tuyên giáo
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
 
2
Ngô Văn Trung
Phó Trưởng Ban Tôn giáo - Dân tộc
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
 
3
Huỳnh Thanh Tuyền
Chuyên viên
Ban Tổ chức - Tuyên giáo
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
 
4
Nguyễn Thị Trâm Uyên
Chuyên viên
Ban Tổ chức - Tuyên giáo
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
 
5
Đặng Văn Chánh
Chuyên viên
Ban Dân chủ - Pháp luật
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
 
6
Phạm Duy Vũ
Chuyên viên
Văn phòng  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
 
7
Nguyễn Thị Thu Thúy
Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Nông dân thành phố
 
8
Đặng Hữu Hào
Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh thành phố
 
9
Đỗ Thị Phương Dung
Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
 
10
Nguyễn Duy Thành
Chuyên viên Ban Tuyên giáo
Thành đoàn Đà Nẵng
 
11
Phan Thị Hà
Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Nữ công
Liên đoàn Lao động thành phố
 
12
Nguyễn Thị Thu Hà
UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam
 quận Sơn Trà
 
13
Nguyễn Văn Sum
UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện Hòa Vang
 
14
Trần Thị Hồng Hạnh
UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam
quận Cẩm Lệ
 
15
Phan Thị Xí
Chuyên viên  Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
Liên Chiểu
 
16
Trần Quốc Tuấn
UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam
quận Hải Châu
 
17
Phạm Tuyền Khánh Mỹ
Chuyên viên  Ủy ban MTTQ Việt Nam
quận Ngũ Hành Sơn
 
18
Trần Vinh Quang
Chuyên viên  Ủy ban MTTQ Việt Nam
quận Thanh Khê
 
 
 
 

 

Trực tuyến: 27
Tổng: 7962599

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này