26/06/2017

 

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 
BAN THƯỜNG TRỰC
Số 41/HD-MTTQ-BTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
Về việc xét khen thưởng tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ
 Việt Nam phường, xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu
cấp thành phố giai đoạn 2014 - 2017
 
 
Thực hiện Thông tri số 14/TT-MTTW ngày 11/4/2017 của Ban Thường trực  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014 - 2017; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu thành phố giai đoạn 2014 - 2017 vào dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017).
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện triển khai thực hiện một số nội dung theo hướng dẫn như sau:
I. VỀ VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG:
1. Đối tượng khen thưởng:
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2017.
2. Hình thức khen thưởng:
Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu cấp thành phố giai đoạn 2014-2017 sẽ tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
3. Tiêu chí xét chọn:
a. Đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng phải đạt các tiêu chuẩn sau:
- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, tích cực, có uy tín trong khu dân cư và nơi công tác.
- Thành tích: Có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, đã được tặng một trong các hình thức khen thưởng sau: Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, Giấy khen của Chủ tịch UBND quận, huyện.
- Thời gian công tác: Thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận từ 05 năm trở lên.
b. Đơn vị do cá nhân phụ trách phải đạt các tiêu chuẩn sau:
- Là đơn vị thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư; có các mô hình hoạt động hiệu quả; có cách làm sáng tạo có thể phổ biến, nhân rộng.
- Thành tích: Có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, đã được tặng một trong các hình thức khen thưởng sau: Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, Giấy khen của Chủ tịch UBND quận, huyện.
3. Số lượng phân bổ:
 
Stt
 
Tên quận,
huyện
Bằng khen
Uỷ ban nhân dân
thành phố
Bằng khen
Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố
Chủ tịch
Mặt trận phường, xã
Trưởng ban công tác
Mặt trận
  Trưởng ban
công tác Mặt trận
1
Hải Châu
02
03
06
2
Thanh Khê
02
02
04
3
Sơn Trà
01
01
02
4
Ngũ Hành Sơn
01
01
02
5
Liên Chiểu
01
01
02
6
Cẩm Lệ
01
01
02
7
Hòa Vang
02
01
02
Cộng:
10
10
20
20
4. Hồ sơ, thủ tục khen thưởng:
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:
+ Tờ trình đề nghị khen thưởng;
+ Biên bản họp xét;
+ Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng;
+ Tổng hợp báo cáo thành tích của các cá nhân đề nghị khen thưởng;
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (qua Văn phòng) trước ngày 30/9/2017, đồng thời gửi file qua hộp thư điện tử bantcth@gmail.com.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện căn cứ vào yêu cầu và thực tế của từng địa phương, lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức Hội nghị biểu dương cấp quận, huyện; đồng thời xét chọn và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng theo số lượng đã phân bổ tại mục 3, phần I của Hướng dẫn này.
2. Ban Tổ chức - Tuyên giáo xây dựng Báo cáo đánh giá về thành tích, sự đóng góp của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận trong quá trình tham gia thực hiện công tác Mặt trận góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2014 - 2017.
3. Văn phòng có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, thẩm định hồ sơ khen thưởng và làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố về thủ tục trình Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.
Trên đây là hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vềviệc xét khen thưởng tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu cấp thành phố giai đoạn 2014 - 2017. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Văn phòng và Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, để trao đổi, hướng dẫn và thống nhất thực hiện.
 
   Nơi nhận:                            
-  Chủ tịch UB MTTQVN  TP (để báo cáo);
- VP, các Ban UBMTTQVN (để thực hiện);
- BTT UBMTTQVN quận, huyện (để thực hiện);
- Lưu: VT, Ban TC-TG.
  TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Trần Việt Dũng
 

 

Trực tuyến: 0
Tổng: 7962633

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này