26/06/2017

 

  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BAN THƯỜNG TRỰC
 
Số  1164 /MTTQ-BTT
V/v tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2017
 
  Kính gửi: - Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam thành phố
                          - Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện
 
Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU, ngày 19/6/2017 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đề nghị các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Nội dung tuyên truyền
1.1.Tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sỹ, trong đó nhấn mạnh:
- Truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.
- Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau.
- Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn tôn trọng và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời, luôn chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.
1.2.Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; những kết quả đạt được đối với công tác này.
1.3.Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 70 năm qua của cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng; trong đó tập trung:
- Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14-12-2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”;trong đó, cần nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; về kết quả việc thực hiện chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng; về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; về khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, …
 - Tuyên truyền những kết quả của Mặt trận các cấp thành phố hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho gia đình có công với cách mạng diện hộ nghèo.
1.4.Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.
1.5.Tuyên truyền phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ ở các địa phương trên địa bàn thành phố.
2. Tài liệu tuyên truyền
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tại địa chỉ http://mattran.danang.gov.vn. Đề nghị các tổ chức thành viên, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện truy cập để tải tài liệu tuyên truyền.
3. Hình thức tuyên truyền
Bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau như trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, tuyên truyền miệng, lồng ghép vào các buổi tổ chức hội nghị, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, tổ dân phố, khu dân cư … đẩy mạnh tuyên truyền nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; cổ vũ, động viên, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội; đồng thời khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn trong xã hội để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách.
- Tùy thuộc vào điều kiện thực tế từng địa phương, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với các ngành, các đoàn thể chính trị- xã hội để tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân ở các khu dân cư đảm bảo nội dung và ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ.
- Tuyên truyền thông qua lực lượng đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội và đội ngũ tuyên truyền viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Tuyên truyền trên các kênh thông tin của Mặt trận Tổ quốc, các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, cổ động trực quan…
4. Thời gian tuyên truyền: Từ nay đến cuối năm 2017, tập trung cao điểm trong tháng 7 năm 2017.
5. Khẩu hiệu tuyên truyền
5.1. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)!
5.2. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ!
5.3. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)!
5.4. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng!
5.5. Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”!
5.6. Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng!
5.7. Góp sức nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng!
5.8. Làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân!
5.9. Chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng là tình cảm và trách nhiệm của toàn xã hội!
Đề nghị các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền; báo cáo kết quả lồng ghép vào báo cáo quý 3/2017, gửi về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố (qua Ban Tổ chức - Tuyên giáo, gửi kèm file trên địa chỉ email: bantcth@gmail.com) để tổng hợp./.
 
 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo Thành uỷ;
- Văn phòng và các Ban MTTP;
- Trang thông tin điện tử MTTP;
- Lưu VT, Ban TC - TG.
   TM. BAN THƯỜNG TRỰC
 PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Trần Việt Dũng

 

 
 
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
(27/7/1947 - 27/7/2017)
 
I- Ý nghĩa chính trị, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Ngày Thương binh Liệt sỹ, ngày 27/7 hàng năm
 Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại do Đảng ta lãnh đạo nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế vô sản, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có biết bao người con ưu tú của nhân dân đã hy sinh tính mạng, xương máu, sức lực, trí tuệ, tình cảm và tài sản cho đất nước. Tổ quốc và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú ấy.
 Để đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh của đồng bào, chiến sỹ cả nước cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta, ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20/SL quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ; từ đó đến nay đã trở thành một chính sách to lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, để nhân dân ta tỏ lòng “hiếu nghĩa bác ái” và bày tỏ sự biết ơn các liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và chọn ngày 27/7/1947 là “Ngày Thương binh toàn quốc”.
 Từ năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh Liệt sỹ” để thể hiện đầy đủ hơn tình cảm, đạo lý nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta và các thế hệ người Việt Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
 Trong 70 năm qua (1947 - 2017), Ngày Thương binh Liệt sỹ đi vào lịch sử đất nước ta là ngày lễ lớn, hội tụ đầy đủ ý nghĩa chính trị, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, của dân tộc ta, nhân dân ta. Tổ chức kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục ghi nhận, tôn vinh các liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
II- Một số thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng 70 năm qua
- Kể từ Sắc lệnh số 20/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 16/2/1947 quy định “chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sỹ” đến nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đã được nghiên cứu xây dựng, ban hành tương đối toàn diện, đầy đủ và kịp thời, bảo đảm chất lượng để từng bước cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân; cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.
- Việc xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công đạt được kết quả tích cực. Đến nay, toàn quốc đã xác nhận khoảng 9 triệu người có công, trong đó: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945: gần 9.000 người; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945: 16.500 người; Liệt sỹ: gần 1.2 triệu người; thân nhân liệt sỹ gần 500.000 người; Bà mẹ Việt Nam anh hùng: trên 117.000 người; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động: gần 1.300 người; Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh: gần 600.000 người; thương binh loại B: trên 40.000 người; Bệnh binh: gần 185.000 người; Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học: gần 312.000 người; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: gần 111.000 người; Người có công giúp đỡ cách mạng: 1.897.000 người; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế: gần 4,1 triệu người. Hiện cả nước có trên 1,4 triệu người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; qua rà soát, cơ bản người có công đã được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng phát triển sâu rộng từ Trung ương đến địa phương và đã đạt được hiệu quả thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Từ năm 2007 đến năm 2017, cả nước đã đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” hơn 3.481 tỷ đồng, trong đó, quỹ Trung ương hơn 41,36 tỷ đồng, quỹ địa phương hơn 3.440,4 tỷ đồng; xây dựng gần 90.000 nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 75.000 nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần 12.200 tỷ đồng; tặng gần 159.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá gần 955.000 tỷ đồng.
- Đảng, Nhà nước và quân đội đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Nhà nước đầu tư nâng cấp các trung tâm giám định ADN của các bộ, ngành nhằm đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Thời gian qua, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 939.462 hài cốt liệt sỹ; an táng tại 3077 nghĩa trang trong cả nước. Việc xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ được các cấp, các ngành chú trọng; hiện cả nước có 9.637 công trình ghi công liệt sỹ, bao gồm đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ. Nhiều công trình trở thành công trình văn hóa, có giá trị về mỹ thuật, giáo dục truyền thống: Nghĩa trang Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Đền liệt sỹ Bến Dược, Khu tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc; khu di tích lịch sử Truông Bồn, tỉnh Nghệ An...
III- Một số kết quả nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ 1997 đến nay
Thành phố Đà Nẵng hiện nay có trên 100.000 đối tượng được xác nhận theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng. Trong đó có: gần 17.000 liệt sĩ với hơn 27.000 thân nhân; 12.389 thương, bệnh binh; 1.114 cán bộ tham gia hoạt động cách mạng trước tháng Tám năm 1945; 18.906 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần; 8.516 người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến; 6.066 người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày; 2.941 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; 9.650 con liệt sĩ, thương, bệnh binh được hưởng chính sách ưu đãi giáo dục - đào tạo…. Hiện nay, có gần 22.000 lượt đối tượng đang hưởng trợ cấp thường xuyên, kinh phí chi trả hàng năm hơn 330 tỷ đồng.
Trong 20 năm qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xác nhận, tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho 2.303 liệt sỹ, xác nhận, giải quyết chế độ trợ cấp 1.827 thương binh; đề nghị Nhà nước phong và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ VNAH cho 1.967 Mẹ, tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng cho 895 gia đình có nhiều liệt sỹ, giải quyết trợ cấp một lần cho gần 42 ngàn lượt đối tượng... Đến nay, cơ bản đã hoàn thành việc giải quyết  hồ sơ người có công tồn đọng trên địa bàn thành phố.
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các ủy, chính quyền, mặt trận, các hội đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và nhân dân thành phố; 20 năm qua, các cấp đã vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 144 tỷ đồng, đây là nguồn kinh phí góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang, mộ liệt sĩ, trợ cấp khó khăn…; phong trào phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn được duy trì, thành phố có 3.256 Mẹ được Nhà nước tuyên dương danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 100% các Mẹ còn sống đều được cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng hàng tháng với mức từ 1 triệu đồng trở lên.
Công tác chăm sóc sức khỏe đối tượng chính sách được chăm lo chu đáo, 20 năm qua đã có 263.870 lượt đối tượng được cấp Thẻ Bảo hiểm y tế với tổng kinh phí 77,5 tỷ đồng. Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ hàng năm, các bệnh viện, trung tâm y tế, đơn vị quân đội, công an… tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 25.000 lượt đối tượng chính sách với tổng kinh phí trên 870 triệu. Tổ chức điều dưỡng luân phiên cho 70.734 lượt đối tượng, kinh phí gần 64 tỷ đồng, trong đó có 14.266 đối tượng được điều dưỡng tập trung. Hình thức tổ chức điều dưỡng luôn được thay đổi, yếu tố tinh thần được quan tâm nhiều hơn thông qua việc kết hợp điều dưỡng tại các địa phương khác ngoài thành phố, đã có 3.740 đối tượng điều dưỡng kết hợp với tham quan Nha Trang, Đà Lạt, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
Chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở luôn được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm. Trong 20 năm qua đã có 25.688 lượt gia đình chính sách được hỗ trợ cải thiện nhà ở với tổng kinh phí hơn 520 tỷ đồng, trong đó: xây dựng 951 nhà tình nghĩa, kinh phí hơn 21 tỷ đồng, miễn giảm tiền sử dụng đất cho 11.318 hộ, kinh phí hơn 292 tỷ đồng, sửa chữa nhà cho 12.875 hộ, kinh phí hơn 201 tỷ đồng. Ngoài ra còn bố trí 854 lô đất và 160 nhà chung cư cho gia đình chính sách có khó khăn về đất ở, nhà ở. Đặc biệt trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, hộ chính sách nằm trong diện di dời giải tỏa được bố trí đất tái định cư và thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất, đã có 7.724 hộ thuộc diện bố trí đất tái định cư được miễn giảm tiền sử dụng đất, kinh phí hơn 188 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở, thành phố đã 3 lần bổ sung, sửa đổi Quyết định hỗ trợ cải thiện nhà ở, mỗi lần sửa đổi, bổ sung: đối tượng được mở rộng, mức hỗ trợ được nâng lên.
Tiến hành nâng cấp toàn diện các nghĩa trang, mộ liệt sĩ, bảo đảm khang trang, bền vững với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng; duy trì sự phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên dâng hương tại các nghĩa trang vào tối ngày 14 (AL) và ngày cuối tháng (AL).
Ngoài việc thực hiện tốt chế độ chính sách theo quy định của Trung ương, thành phố Đà Nẵng có những chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Năm 2009, thành phố ban hành Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn với mức trợ cấp 300.000 đồng/tháng và mức trợ cấp được nâng lên 500.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/9/2016 tại Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 22/11/2016. Đến nay, có 1.372 đối tượng đang hưởng trợ cấp, kinh phí hàng năm trên 8 tỷ đồng. Năm 2010, thành phố ban hành Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng có mức trợ cấp thấp có hoàn cảnh khó khăn với mức trợ cấp 100.000 đồng/tháng và mức trợ cấp được nâng lên 200.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/01/2016 tại Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015. Đến nay có 597 đối tượng đang hưởng trợ cấp, với kinh phí hàng năm gần 1,5 tỷ đồng, ngoài ra thành phố còn giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất 4.770 lượt đối tượng, kinh phí 13,765 tỷ đồng. Hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh Liệt sỹ, thành phố tặng quà cho đối tượng, gia đình chính sách.
Năm 2012, có 56/56 xã, phường đã được công nhận và tiếp tục duy trì là xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công theo 6 tiêu chuẩn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ phong trào xây dựng xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc xã hội hóa các chương trình chăm sóc người có công, lồng ghép với nhiều chương trình khác như: cho vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm, hỗ trợ phương tiện sản xuất, phương tiện sinh kế… và kết hợp với sự tự phấn đấu vươn lên của đối tượng, đến cuối năm 2017, 100% gia đình chính sách có mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.
IV- Một số nhiệm vụ giải pháp về công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong giai đoạn hiện nay
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: “Thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm người có công có mức sống từ trung bình trở lên”. Để đạt được mục tiêu này, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau:
- Các cấp, các ngành cần chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách ưu đãi khác về kinh tế - xã hội đối với người có công, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho người có công và con em của họ; giúp đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính sách, nhất là đối tượng còn nhiều khó khăn để phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các chính sách ưu đãi đối với người có công cho phù hợp với tình hình của đất nước. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch mọi chính sách về người có công.
- Làm tốt hơn công tác tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sỹ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính liệt sỹ, thông báo và tạo điều kiện cho các gia đình người thân đến thăm viếng. Tiến hành sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công; qua đó thúc đẩy các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc người có công với nước” phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực; đồng thời biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh và người có công tiêu biểu.
- Đẩy mạnh và thực hiện tốt việc lập, xét duyệt hồ sơ thường xuyên; tập trung giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng, nhất là những hồ sơ đã được xác lập trong những giai đoạn trước đây nhưng chưa được xem xét giải quyết do chưa bảo đảm thủ tục, coi đây là nhiệm vụ quan trọng.       
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước với phương châm “Nhà nước, nhân dân và những người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu”.
- Đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống yêu nước và đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng - liệt sỹ và những người có công với nước; biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp đó thành hành động thiết thực, góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

 

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổng hợp

 

 

 
 

 

Trực tuyến: 24
Tổng: 7962742

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này