24/10/2017

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

BAN THƯỜNG TRỰC

Số:  88  /HD-MTTW-BTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày 22 tháng  9  năm 2017

 

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2017

  

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tiếp tục phát huy kết quả giúp đỡ người nghèo trong những năm qua, truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo nâng cao cuộc sống. Thực hiện Chương trình thống nhất hành động năm 2017 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Ban Thường trực Uỷ ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
hướng dẫn tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tập trung các hoạt động vận động cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân,… ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội góp phần hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức các hoạt động trong dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10/2017 đến 18/11/2017) nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, người cận nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai, sự cố môi trường; thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2017) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Các hoạt động cần phải có sự phối hợp thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tránh chồng chéo trong công tác vận động và triển khai hỗ trợ cho
hộ nghèo.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 1. Công tác tuyên truyền

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả vận động, hỗ trợ người nghèo trong thời gian qua và mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11/2017).

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền về vận động giúp đỡ người nghèo; tập trung nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình góp Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; động viên, biểu dương các địa phương có nhiều cố gắng trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, xoá nhà dột nát cho các hộ nghèo. Riêng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền trước, trong và sau Chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2017.  

- Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình và kết quả tham gia vận động, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội.

2. Công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện an sinh xã hội

2.1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp

- Năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” vào ngày 15 tháng 10 năm 2017.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 nhằm tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, phối hợp thực hiện các nội dung chăm lo cho người nghèo theo Quy chế Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016.

- Phối hợp vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Tổng Công ty, các doanh nghiệp, doanh nhân,... ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội, có thể ủng hộ trực tiếp hoặc ủng hộ có địa chỉ cụ thể theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

2.2. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lực lượng vũ trang ở Trung ương

-  Từng tổ chức thành viên có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống tổ chức mình để phối hợp thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, chính quyền địa phương để thực hiện chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, xoá nhà dột nát, hỗ trợ
sinh kế... cho các hộ nghèo là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

- Vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương: Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương tại Chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” , nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017.

- Các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài

Đề nghị Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam phối hợp tổng hợp
kết quả ủng hộ người nghèo của các tổ chức Phi chính phủ năm 2017, tiếp tục vận động ủng hộ giúp đỡ người nghèo năm 2018.

- Các lực lượng vũ trang:

Đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vận động cán bộ, chiến sĩ  đơn vị trực thuộc Bộ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương tại Chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo”, nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017.

3. Công tác phối hợp rà soát, hiệp thương phân công giúp đỡ hộ nghèo

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với ngành Lao động Thương binh và Xã hội rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác, không để hộ nghèo, hộ cận nghèo không được quan tâm hỗ trợ nhưng cũng không để xảy ra tình trạng trùng lắp đối tượng.

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hiệp thương phối hợp, thống nhất trách nhiệm của mỗi tổ chức thành viên trong việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

III. CÔNG TÁC TỔNG HỢP, BÁO CÁO

- Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo kết quả tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban phong trào, số ĐT: 02.438.256.327, email: vinguoingheo.mttq@gmail.com ) trước ngày 30/11/2017 để tổng hợp.

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao cho Ban Phong trào thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” của Trung ương và địa phương.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai
thực hiện đạt kết quả thiết thực.
 

Nơi nhận:

- Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam (Báo cáo);

- Các thành viên Ban vận động Quỹ Vì người nghèo” TW (P/h chỉ đạo);

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng  (P/h thực hiện);

- Các tổ chức thành viên của MTTQ VN (P/h thực hiện);

- Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố (Thực hiện);

- Lãnh đạo các Ban, đơn vị MTTW (Thực hiện);

- Lưu VT, PT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Trương Thị Ngọc Ánh

 

 

 

Trực tuyến: 28
Tổng: 8884889

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này