24/10/2017

 

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 87/HD-MTTW-BTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Hà Nội, ngày 20 tháng  9  năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức vận động quyên góp ủng hộ
Đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra
 
Những ngày vừa qua, bão số 10 với sức gió rất mạnh đã tàn phá, gây ngập lụt và thiệt hại lớn ở các tỉnh miền Trung. Để góp phần cùng với Chính phủ, chính quyền địa phương chia sẻ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, ngày 19/9/2017, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Lời kêu gọi về việc quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục thiệt hại do bão gây ra. Căn cứ Nghị định 64/2008/NĐ - CP ngày 14/5/2008 của Chính phủvề vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Thường trực Ban Cứu trợ Trung ương hướng dẫn hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:
I. Tổ chức vận động, ủng hộ và tiếp nhận:
1. Đối với địa phương không bị ảnh hưởng bão lũ
- Tùy tình hình thực tế, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ các tỉnh, thành phố báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền để tổ chức hình thức vận động quyên góp cho phù hợp. Số tiền vận động quyên góp được chuyển về Ban Cứu trợ Trung ương (qua cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) để cân đối phân bổ cho các địa phương bị
thiệt hại.
- Đối với các tỉnh, thành phố hiện đang có số dư Quỹ Cứu trợ lớn thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Cứu trợ cấp tỉnh có thể trích Quỹ chuyển về Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ban Cứu trợ Trung ương) để cân đối phân bổ cho các địa phương bị thiệt hại.
2. Đối với địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bão lũ
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Cứu trợ cấp tỉnh:
- Phối hợp với chính quyền và các ngành, các tổ chức thành viên của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rà soát, nắm chắc tình hình thiệt hại về người, tài sản để thực hiện công tác cứu trợ; tổ chức tiếp nhận và phân bổ kịp thời tiền, hàng ủng hộ của Trung ương, các địa phương và các đơn vị, cá nhân... Trước mắt tập trung hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, bố trí các gia đình có nhà bị sập, đổ, trôi có chỗ ở ổn định cuộc sống...
- Vận động Nhân dân trong từng cộng đồng dân cư, từng địa phương cơ sở chủ động giúp đỡ lẫn nhau.
- Thường xuyên công khai kết quả tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng cứu trợ; danh sách cá nhân, hộ gia đình được nhận tiền, hàng hỗ trợ để Nhân dân biết, giám sát; bảo đảm việc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng hỗ trợ.
3. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương
- Có văn bản hướng dẫn các cấp Đoàn, Hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Cứu trợ cùng cấp để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và toàn dân tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ.
- Tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ và chuyển tiền  ủng hộ về Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ban Cứu trợ Trung ương).
4. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm
Đề nghị các cơ quan, đơn vị vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm triển khai vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo” để ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ.
5. Các tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài
Liên hệ với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cơ quan Thường trực của Ban Cứu trợ Trung ương hoặc Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh nơi bị thiệt hại để tham gia ủng hộ một cách phù hợp.
II. Thời gian, hình thức ủng hộ và tiếp nhận
1. Thời gian vận động quyên góp và chuyển tiền
- Thời gian tổ chức vận động quyên góp là 30 ngày, kể từ ngày Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Lời kêu gọi vận động quyên góp (19/9/2017- 17/10/2017).
- Thời gian chuyển tiền, hiện vật ủng hộ (nếu có): Thực hiện ngay trong thời gian vận động quyên góp và kết thúc trước ngày 30/10/2017.
2. Hình thức ủng hộ
a) Ủng hộ bằng tiền Việt Nam qua chuyển khoản
*  Tại Kho bạc:
- Số Tài khoản: 3713.0.1058784
- Tên Tài khoản: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước
- Mã đơn vị QHNS: 1058784
* Tại Ngân hàng:
- Số Tài khoản: 001.1.00.193241.8
- Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương
- Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
b) Ủng hộ bằng ngoại tệ qua chuyển khoản
- Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương
- Số Tài khoản: 001.1.37.193253.8
- Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
- Mã Ngân hàng: BFTVVNVX 001 (dùng cho các đơn vị chuyển tiền từ nước ngoài về).
c)  Ủng hộ tiền mặt
Đơn vị tiếp nhận: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phòng 109 nhà B, số 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
d) Ủng hộ bằng hiện vật
Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ bằng hàng (chưa sử dụng) thì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ các cấp để phân bổ và chuyển trực tiếp đến các địa phương bị thiệt hại do lũ lụt.
III. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan là đầu mối tiếp nhận ủng hộ được quy định tại Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ:
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo nhanh hàng tuần (vào sáng thứ 6) qua email: vinguoingheo.mttq@gmail.com;
- Chậm nhất trước ngày 15 tháng 11 năm 2017 có báo cáo kết quả vận động quyên góp và phân bổ hỗ trợ gửi về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Cứu trợ Trung ương.
2. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí thường xuyên cập nhật thông tin việc vận động quyên góp, kịp thời công khai kết quả vận động, sử dụng tiền hàng cứu trợ đối với đồng bào bị bão lũ.
IV. Giao cho ban, đơn vị tham mưu và giúp Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương
- Ban Phong trào chủ trì tham mưu việc tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ; tổng hợp báo cáo kết quả vận động.
- Ban Tuyên giáo tham mưu việc đưa tin và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Ban Đối ngoại và Kiều bào thông tin, trao đổi với các tổ chức quốc tế ở Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hỗ trợ đồng bào bị bão lũ.
- Văn phòng tiếp nhận tiền mặt và hàng tuần tổng hợp kết quả tiếp nhận tiền mặt, chuyển khoản gửi Ban Thường trực, Ban Phong trào.
- Báo Đại đoàn kết, Website thường xuyên thông tin kết quả quyên góp, phân bổ và định kỳ công khai danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ qua Ban Cứu trợ Trung ương.
- Các Ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Ban Thường trực để tham gia thực hiện công tác cứu trợ.
(Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị  Hồng Thương, Phó Trưởng Ban Phong trào Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, địa chỉ 46 Tràng Thi, Hoàn kiếm, Hà Nội.
ĐT: 02438.256.327; DĐ: 0904.058.336; Fax: 02439287402).
 
Nơi nhận:
- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn (báo cáo)
- Các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương;
- Ban Thường trực UBTW MTTQ VN;
- Uỷ ban MTTQ VN các tỉnh, thành phố;
- Các tổ chức thành viên của MTTQ VN;
- Các thành viên Ban Cứu trợ TW;
- Kho bạc Nhà nước;
- Các cơ quan Thông tấn báo chí;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc MTTW;
- Lưu VT.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Trương Thị Ngọc Ánh
 
 

 

Trực tuyến: 23
Tổng: 8884884

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này