24/10/2017

 

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
 BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 85/HD-MTTW-BTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày  30  tháng 8  năm 2017
 
 
HƯỚNG DẪN
Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm
100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)
 
Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTGTW, ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU           
 - Tổ chức đợt tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo ra động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.         
- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành với hình thức phù hợp, thiết thực, đa dạng, phong phú, đồng thời bảo đảm tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương.             
II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG 
1- Tuyên truyền khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; chỉ ra những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga; nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng của Việt Nam.
2- Làm rõ những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 100 năm qua, nhất là những thành tựu trong quá trình cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa; những đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội; sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa với các nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa; khẳng định mặc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách lớn, nhưng con đường được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một xu thế vận động tất yếu của lịch sử nhân loại.         
3- Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.           
4. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.           
5. Tuyên truyền khẳng định dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước  đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. 
III- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN           
1- Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại!           
2- Tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt!           
3- Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!           
4- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!           
5- Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam!           
6- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN   
- Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban, ngành, các tổ chức thành viên triển khai công tác tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị đảm bảo mục đích, yêu cầu của Hướng dẫn này.
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ        quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, thiết thực của đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.
- Các cơ quan báo chí của Mặt trận (Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam...) tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau dịp kỷ niệm. Các bài viết, phóng sự, phản ánh các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.           
  - Quá trình tổ chức thực hiện, có báo cáo kết quả gửi về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi - Hà Nội) để kịp thời theo dõi, tổng hợp kết quả chung.
                                                                           
Nơi nhận:                                                
- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN(để b/c);  
- Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW;
- Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố;
- Các tổ chức thành viên của MT ở TW;
- Các ban, đơn vị trực thuộc UBTWMTTQVN;
- Báo Đại đoàn kết, Báo Người Công giáo,
Tạp chí Mặt trận; Website Mặt trận;
- Lưu VT, BTG.
 
  TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH  
 
                 
(Đã ký)
 
 
 Bùi Thị Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trực tuyến: 29
Tổng: 8884890

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này