24/10/2017

 

 
 UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
 Số: 83/HD-MTTW-BTT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              Hà Nội, ngày  08 tháng 8 năm 2017
HƯỚNG DẪN
Đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
 
Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 88/2016/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;
Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn đánh giá và khen thưởng hàng năm ở khu dân cư và xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) thực hiện Cuộc vận động như sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
1. Đối với hộ gia đình

a) Gia đình tiêu biểu toàn diện thực hiện tốt 5 nội dung Cuộc vận động:
(1) Gia đình phát triển kinh tế ổn định: các thành viên trong gia đình tích cực lao động sản xuất; thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định; không sản xuất kinh doanh trái quy định pháp luật; các thành viên gia đình tích cực tham gia các buổi nói chuyện, tọa đàm, lớp bồi dưỡng, tập huấn tìm hiểu về kiến thức xã hội, về ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất.
- Ở nông thôn: gia đình tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; phát huy nghề truyền thống của địa phương. Tích cực tham gia hiến đất, góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới.
- Ở đô thị: thực hiện tốt các quy định về quy hoạch đô thị; tham gia phát triển ngành nghề truyền thống; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định. Có các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh.
(2) Gia đình có nếp sống văn hóa: ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; mọi thành viên gia đình yêu thương, chăm sóc nhau; là gia đình hiếu học, chăm lo việc học tập của con em; thực hiện tốt việc phòng bệnh, chữa bệnh và tham gia đóng bảo hiểm y tế; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện ở địa phương.
(3) Gia đình thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: nhà cửa khang trang, có hàng rào (tường rào), cổng ngõ; có khu vực vệ sinh đúng quy định; không thả gia súc, gia cầm ra đường theo quy định của địa phương; nước, rác thải sinh hoạt phải được xử lý đảm bảo yêu cầu.
(4) Gia đình chấp hành tốt pháp luật, quy định của địa phương, thực hiện tốt hương ước, quy ước của khu dân cư: không có thành viên vi phạm pháp luật, không có người mắc tệ nạn xã hội; không vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và tiêu dùng.
(5) Các thành viên trong gia đình tích cực tham gia các hoạt động tại cộng đồng và các hoạt động của đoàn thể phù hợp với lứa tuổi, giới. Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ và xây dựng khu dân cư.
b) Trường hợp hộ gia đình chưa tiêu biểu toàn diện (tại điểm a mục này) nhưng tiêu biểu thực hiện tốt một số mặt cụ thể như: phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở… thì lựa chọn bình xét cho phù hợp.

c) Đối với cá nhân tiêu biểu:
Trên cơ sở thành tích tiêu biểu của các cá nhân trong thực hiện Cuộc vận động, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì lựa chọn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có hình thức biểu dương, khen thưởng toàn diện hoặc khen thưởng từng mặt cho phù hợp.
2. Đối với khu dân cư

a) Khu dân cư nông thôn thực hiện tốt Cuộc vận động được đánh giá trên các tiêu chí sau:
(1) Khu dân cư không có hộ nghèo; khu dân cư có các mô hình liên kết sản xuất (tổ hợp tác, hợp tác xã), có hoạt động đoàn kết, tương trợ.
(2) Khu dân cư có Nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt của cộng đồng, có quy ước, hương ước phù hợp và được thực hiện tốt; nhân dân tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, thể thao; các danh lam, di tích trên địa bàn được giữ gìn, tôn tạo.
(3) Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp: đường làng, xóm quang đãng, có cây xanh, mương thoát nước; có hoạt động thu gom rác, có điểm xử lý rác thải hợp vệ sinh; các hộ dân chăn nuôi, trồng trọt đảm bảo an toàn và không gây ô nhiễm môi trường.
(4) Khu dân đảm bảo an ninh trật tự, không phát sinh người vi phạm pháp luật, người mắc tệ nạn xã hội; khu dân cư thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục người được tha tù về địa phương, có tổ hòa giải hoạt động hiệu quả; đường làng, thôn không bị lấn chiếm.
(5) Khu dân cư tổ chức các hoạt động cộng đồng nề nếp: duy trì họp dân định kỳ; Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể có quy chế phối hợp về việc tổ chức các hoạt động cộng đồng.

b) Đối với khu dân cư đô thị (khu phố, tổ dân phố, cụm dân cư... thuộc phường, thị trấn) thực hiện tốt Cuộc vận động được đánh giá trên các tiêu chí sau:
(1) Tổ dân phố không có hộ nghèo; có các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, dịch vụ (tổ hợp tác, hợp tác xã), có hoạt động đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau.
(2) Tổ dân phố có Nhà văn hóa hoặc có điểm sinh hoạt của cộng đồng; có quy ước phù hợp và được thực hiện tốt; có các câu lạc bộ văn hóa, thể dục, thể thao và được người dân tích cực tham gia; khu di tích, công trình văn hóa được bảo vệ và tôn tạo.
 (3) Tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp: đường phố có vỉa hè, có điện chiếu sáng ban đêm, có cây xanh, cống thoát nước; có thùng rác công cộng hợp vệ sinh, thu gom rác đảm bảo; không thả gia súc, gia cầm trên đường phố; công viên, cảnh quan đô thị được giữ gìn, chăm sóc.
(4) Tổ dân phố đảm bảo an ninh trật tự, không phát sinh người vi phạm pháp luật, người mắc tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục người được tha tù về địa phương, có tổ hòa giải hoạt động hiệu quả; không lấn chiếm lòng đường, hè phố.
(5) Tổ dân phố tổ chức các hoạt động cộng đồng nề nếp: tổ dân phố duy trì họp dân định kỳ; Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể có quy chế phối hợp về việc tổ chức các hoạt động cộng đồng.
3. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã
(1) Có văn bản lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Cuộc vận động; có kế hoạch liên tịch hoặc chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp.
(2) Có Hiệp thương phân công giữa các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận để thực hiện nội dung Cuộc vận động.
(3) Có tập huấn, sơ kết, tổng kết hàng năm.
(4) Có mô hình về xây dựng nông thôn mới hoặc đô thị văn minh. 
(5) Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới (nếu có); có kiểm tra, đánh giá và sơ kết 01 năm đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động. 
(6) Có đổi mới về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và có trên 90% khu dân cư tổ chức hoạt động Ngày hội.
(7) Có kết quả thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động góp phần xây dựng Nông thôn mới (ở nông thôn) hoặc xây dựng Đô thị văn minh (ở đô thị) được cấp ủy, chính quyền xác nhận.
(8) Có báo cáo kết quả tổng hợp số liệu (theo biểu mẫu kèm theo Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT đã ban hành ngày 08/7/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động).
II. KHEN THƯỞNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
1. Hình thức khen thưởng
- Bằng khen, giấy khen và các hình thức khen thưởng khác của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.
- Bằng khen, giấy khen và các hình thức khen thưởng khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Tỷ lệ khen thưởng
- Khen thưởng hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu: Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư lựa chọn không quá 5% số hộ gia đình (bao gồm cả cá nhân) của khu dân cư đề nghị cấp xã, cấp huyện khen thưởng.
- Khen thưởng khu dân cư tiêu biểu: Trên cơ sở đề nghịcủa khu dân cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã lựa chọn không quá 20% số khu dân cư tiêu biểu của cấp xã để khen thưởng, trong đó đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện khen thưởng một số khu dân cư, số còn lại do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã khen thưởng.
- Khen thưởng đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên: Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện lựa chọn tối đa không quá 20% số xã, phường, thị trấn để khen thưởng, trong đó đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh khen thưởng một số đơn vị, số còn lại do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện khen thưởng.
3. Quy trình khen thưởng
Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tiến hành đánh giá, bình xét và tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động, cụ thể như sau:
- Đối với khu dân cư: Ban Công tác Mặt trận tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động và bình xét khen thưởng gia đình, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên khen thưởng theo tỷ lệ quy định. Thời gian thực hiện và hoàn thiện hồ sơ từ ngày 01/10 - 10/10. Tổ chức khen thưởng vào dịp 18/11.
- Đối với cấp xã: Trên cơ sở đề nghị của Ban Công tác Mặt trận, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã chủ trì đánh giá, lựa chọn khu dân cư, gia đình tiêu biểu để khen thưởng và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên khen thưởng theo tỷ lệ quy định. Thời gian thực hiện và hoàn thiện hồ sơ từ ngày 15/10 - 25/10. Tổ chức khen thưởng vào dịp 18/11.
- Đối với cấp huyện: Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện chủ trì thẩm định và khen thưởng đối với gia đình, khu dân cư và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tiêu biểu và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh khen thưởng theo tỷ lệ quy định. Thời gian thực hiện và hoàn thiện hồ sơ từ 01/11 - 15/11. Tổ chức khen thưởng vào dịp 18/11.
- Đối với cấp tỉnh: Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tiến hành thẩm định và ra quyết định khen thưởng đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cấp xã tại hội nghị sơ kết hàng năm. Thời gian thực hiện và hoàn thiện hồ sơ từ 01/12 - 15/12.
4. Kinh phí khen thưởng
- Kinh phí khen thưởng: Từ nguồn kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (riêng kinh phí khen thưởng năm 2017 thực hiện theo Công văn số 2612/BTC- HCSN, ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”).
- Cấp nào khen thưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm cân đối về kinh phí.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh
- Căn cứ hướng dẫn này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh hướng dẫn chi tiết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương.
- Việc khen thưởng đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cấp huyện và cấp tỉnh tổ chức định kỳ 3 năm và 5 năm (sẽ có hướng dẫn riêng).
- Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết Cuộc vận động và báo cáo kết quả gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 20/12.
2. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Căn cứ Hướng dẫn đánh giá kết quả và khen thưởng Cuộc vận động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề nghị các tổ chức thành viên có hình thức đánh giá và khen thưởng phù hợp, đồng thời thông báo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.
Trên đây là hướng dẫn đánh giá kết quả và khen thưởng hàng năm ở khu dân cư và cấp xã thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đối với cấp tỉnh, huyện sẽ có hướng dẫn riêng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Phong trào) để điều chỉnh cho phù hợp. 
Nơi nhận:
- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn (để b/c);
- Các đồng chí PCT Ủy ban TWMTTQ VN (để p/h chỉ đạo);
- Các tổ chức thành viên MTTQ VN (để ph/h);
- Uỷ ban MTTQ VN các tỉnh, thành phố (để th/h);
- Các ban, đơn vị thuộc cơ quan TWMTTQ VN;
- Lưu VT, BPT. 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Trương Thị Ngọc Ánh
 
 

 

 

Trực tuyến: 14
Tổng: 8845901

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này