11/07/2017

 

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC 

Số: 3741/MTTW-BTT
V/v hướng dẫn triển khai tổ chức
 Ngày Pháp luật năm 2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017
                                                          
Kính gửi:
 
- Trung ương các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
                                                     
Để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Trung ương các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 với các nội dung và hình thức tổ chức như sau:
I. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Chủ đề tuyên truyền
Theo hướng dẫn số 2076/BTP-PBGDPL, ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị lãnh đạo Trung ương các tổ chức thành viên của Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các tỉnh, thành phố hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở cơ sở hưởng ứng, triển khai chủ đề tuyên truyền pháp luật năm 2017 là “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.
2. Nội dung tuyên truyền, phổ biến              
Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị địa phương, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào nội dung sau:
- Tập trung tuyên truyền Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Hợp tác xã; Luật hòa giải ở cơ sở, Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; tổ chức nghiên cứu góp ý sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng…và các văn bản hướng dẫn.
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới được thông qua như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Luật quy hoạch; Luật du lịch (sửa đổi)…và các văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, người lao động, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào        cuộc sống.
3. Thời gian tuyên truyền
Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.
4. Hình thức tuyên truyền
Hình thức tuyên truyền được thực hiện thông qua các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, chú trọng một số hình thức:
- Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt; đăng tải văn bản pháp luật cần tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị địa phương; tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở…
-Tổ chức sưu tầm, cung cấp thông tin, tư liệu, bài viết, hình ảnh về hoạt động hưởng ứng chủ đề Ngày pháp luật Việt Nam năm 2017.
- Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động trực quan thông qua áp phích, pa- nô, băng rôn, khẩu hiệu như:
+ “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;
+ “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
+ “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”;
+ “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”;
+ Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với cơ quan Trung ương của các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam
Đề nghị cơ quan Trung ương các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai Ngày pháp luật năm 2017 tại cơ quan, đơn vị mình, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc, vận động cán bộ,công chức, viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành Hiến pháp, pháp luật.
2. Đối với Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn này, căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 với nội dung, hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo việc tổ chức thực hiện kế hoạch.
Trên đây là hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng đề nghị cơ quan Trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận; Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Ban Dân chủ - Pháp luật, địa chỉ Email: phungthuan76@gmail.com) trước ngày 30/11/2017 để tổng hợp chung./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn (để báo cáo);
- Các đồng chí trong BTT;
- Lưu VT, DCPL.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Bùi Thị Thanh
 
 
 
 
 
 
 

 

Trực tuyến: 16
Tổng: 8934982

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này