19/06/2017

 

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 80/HD-MTTW-BTT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
    Hà Nội, ngày  05  tháng 5  năm 2017
HƯỚNG DẪN
Triển khai Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân
“Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017)
Căn cứ Nghị định 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; căn cứ Kế hoạch số 343/KH-MTTW-BTT ngày 28/02/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017); thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức, triển khai như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU THỰC HIỆN
1. Mục đích, yêu cầu
- Cụ thể hóa mục tiêu, phương thức tiến hành của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa”.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện; tránh chồng chéo trong vận động, thu nộp tiền ủng hộ; đảm bảo hiệu quả thiết thực, theo đúng các quy định của Nhà nước.
2. Mục tiêu
- Phấn đấu hầu hết các thương, bệnh binh có nhu cầu cần xe lăn được trao tặng.
- Phấn đấu giúp đỡ, tạo điều kiện liên hệ, giới thiệu việc làm cho con liệt sĩ, thương binh.
- Phấn đấu trong năm 2017 mỗi xã, phường, thị trấnhỗ trợ xây mới ít nhất 01 nhà và sửa chữa được ít nhất 01 nhà ở cho gia đình liệt sĩ, thương binh và gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở.
- Hầu hết gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống có tổ chức, đơn vị nhận đỡ đầu.
 
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
- Phối hợp rà soát, lập danh sách thương, bệnh binh có nhu cầu về xe lăn; lập danh sách con liệt sĩ, thương binh có việc làm; gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.
- Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bằng nhiều hình thức hỗ trợ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp.
- Thống nhất trong Ban Quản lý Quỹ để phân bổ thực hiện việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, tặng xe lăn. 
- Vận động các tổ chức nhận đỡ đầu, giúp đỡ để không có trường hợp gia đình chính sách khó khăn nào không có tổ chức đoàn thể giúp đỡ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ở Trung ương
1.1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương;
- Trên cơ sở tổng hợp tình hình của các địa phương, kết quả vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương năm 2017, thống nhất phương án hỗ trợ các địa phương còn nhiều khó khăn thực hiện mục tiêu đã đề ra.
- Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện trong toàn quốc, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố kết quả thực hiện vào dịp 27/7/2017.
1.2. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội
Cùng với việc thực hiện các hoạt động chung về công tác đền ơn đáp nghĩa, để tránh chồng chéo trong vận động ủng hộ, đề nghị các tổ chức quan tâm các nội dung cụ thể sau:
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam rà soát, ủng hộ giúp đỡ về nhà ở cho gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với nước.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Theo dõi ủng hộ, giúp đỡ, đỡ đầu thân nhân liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng.
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Chủ trì việc rà soát danh sách, ủng hộ giúp đỡ xe lăn cho những trường hợp thương bệnh binh có nhu cầu.
- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Chủ trì việc rà soát, hỗ trợ liên hệ, giới thiệu việc làm cho thương, bệnh binh, con em của thương, bệnh binh và đối tượng chính sách.
2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến huyện, xã và khu dân cư. Tùy theo điều kiện của địa phương có hình thức phát động, vận động ủng hộ phù hợp.
- Chủ trì việc vận động, rà soát, tổng hợp, báo cáo, đề xuất phương án thực hiện để tránh chồng chéo trong vận động, thu nộp tiền ủng hộ. Thống nhất trong Ban Quản lý Quỹ các cấp trong việc phân bổ nguồn vận động được để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp vận động, theo dõi, tổng hợp kết quả vận động báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên và cấp ủy cùng cấp.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 5/2017: Xây dựng, triển khai kế hoạch, tổ chức rà soát và vận động giúp đỡ thực hiện. Tháng 6/2017: Tiếp tục vận động; lập danh sách, lên phương án hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể. Tháng 7/2017: Tổng hợp danh sách các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ và công bố kết quả thực hiện.
Trên đây là Hướng dẫn triển khai thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện đợt cao điểm vận động “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017). Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao cho Ban Phong trào là đơn vị tham mưu giúp Ban Thường trực và phối hợp thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- PCT- TTK Trần Thanh Mẫn (để báo cáo);
- Các đồng chí Phó Chủ tịch (để p/h thực hiện);
- Các tổ chức CT-XH (để p/h thực hiện);
- Các ban, đơn vị MTTW (để thực hiện);
- Lưu VT, Ban PT.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Trương Thị Ngọc Ánh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trực tuyến: 48
Tổng: 8934759

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này