19/06/2017

 

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 82/HD-MTTW-BTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            Hà Nội, ngày  18  tháng  5  năm 2017 
HƯỚNG DẪN
Nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2017
 
Căn cứ Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ     Việt Nam (nhiệm kỳ 2014-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 221/QĐ-MTTW ngày 12/02/2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
Căn cứ Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017 của    Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
Căn cứ Hướng dẫn số 47/HD-MTTW-BTT ngày 13/4/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2017 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:
I.    NỘI DUNG TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ ĐIỂM CHẤM
Tổng số điểm chấm là 90 Điểm.
1.   Công tác Tuyên giáo: (15 điểm)
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. (2 điểm)
- Thực hiện tốt việc nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước định kỳ hàng quý và phục vụ nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (2 điểm)
- Đẩy mạnh tuyên truyền toàn dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua cả nước “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; các Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới công tác dân tộc, đổi mới công tác tôn giáo và Nghị quyết của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (1,5 điểm)
- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017);       kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội       Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống     Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017) và các ngày kỷ niệm của các tổ chức thành viên. (1,5 điểm)
- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và các phong trào an sinh xã hội khác đang triển khai thực hiện trong các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền triển khai: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường"; các nhiệm vụ về công tác đối ngoại của MTTQ Việt Nam; các chương trình giám sát của MTTQ Việt Nam... Chú trọng tuyên truyền và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến ở địa phương. (1,5 điểm)
- Có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết lần thứ 4, khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộgắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (2 điểm)
- Xây dựng và duy trì hoạt động trang Thông tin Điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam (Website) và tờ Thông tin công tác Mặt trận của tỉnh, thành phố phát hành hàng tháng hoặc quý. (1 điểm)
- Phối hợp với Báo, Đài địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp thực hiện tốt việc phát hành Báo Đại Đoàn kết, Tạp chí Mặt trận ở địa phương, cơ sở. (1 điểm)
- Tuyên truyền và tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII năm 2017-2018 và Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. (1 điểm)
- Tuyên truyền công tác tổ chức triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động giám sát: Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Bảo vệ môi trường (1,5 điểm)
2.   Công tác Phong trào: (17 điểm)
- Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (6 điểm), gồm các nội dung sau:
Tham mưu văn bản lãnh đạo của cấp ủy đối với cuộc vận động; có chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp. (1 điểm)
Hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội và một số tổ chức thành viên phân công cụ thể về thực hiện nội dung cuộc vận động. (1 điểm)
Tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên theo phân cấp. (1điểm)
Có mô hình về xây dựng nông thôn mới hoặc đô thị văn minh. (1 điểm)
Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới; có kiểm tra, đánh giá và sơ kết 01 năm đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động. (1 điểm)
Có đổi mới về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và có trên 90% khu dân cư tổ chức hoạt động Ngày hội; có báo cáo kết quả gửi về Trung ương. (1 điểm)
- Triển khai thực hiện tốt các Chương trình phối hợp theo hướng dẫn của Trung ương và có các mô hình chỉ đạo điểm ở khu dân cư lồng ghép các chương trình phối hợp như: Chăm sóc trẻ em; Bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng, chống tội phạm, ma túy; Phòng, chống HIV/AIDS; Vệ sinh môi trường; An toàn giao thông; An toàn thực phẩm; Bảo hiểm Y tế toàn dân; Phòng chống tác hại thuốc lá; Hiến máu tình nguyện... vận động nhân dân tham gia phát triển tổ hợp tác kinh tế Hợp tác xã, nhất là trong Hợp tác xã nông nghiệp. (3 điểm)
- Triển khai thực hiện các Chương trình giám sát: Căn cứ tình hình thực tế, chọn ít nhất 02 trong số 7 chương trình phù hợp với yêu cầu của địa phương để làm cho hiệu quả: Giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm; Giám sát về giảm nghèo bền vững; Giám sát xây dựng nông thôn mới; Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về  Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội; Giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế; Giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. (3 điểm)
 - Công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ thoát nghèo, an sinh xã hội; tổ chức vận động, quyên góp cứu trợ đột xuất (3 điểm), gồm các nội dung sau:
 Tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động vận động giúp đỡ người nghèo và có thông tin, báo cáo về Trung ương. (1 điểm)
Hiệp thương phân công các tổ chức thành viên giúp đỡ hộ gia đình nghèo thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, có phân công các tổ chức thành viên giúp đỡ Mẹ Việt Nam anh hùng, Thương - Bệnh binh, gia đình Liệt sĩ, gia đình có công, chăm sóc, giúp đỡ đối với nạn nhân chất độc da cam. (1 điểm)
Kịp thời tổ chức thực hiện các đợt vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào bị thiên tai, sự cố nghiêm trọng. (1 điểm)
- Tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (2 điểm), gồm các nội dung sau:
Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, vận động có hiệu quả được nhân dân hưởng ứng, mua và sử dụng hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam; Thực hiện tốt công tác thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động. (1 điểm)
Phối hợp các hoạt động giám sát thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước”; có kiểm tra, đánh giá việc tổ chức Cuộc vận động trên địa bàn; có thông tin, báo cáo gửi về Trung ương. (1 điểm)
- Có văn bản triển khai và tổ chức phát động hưởng ứng Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. (1 điểm)
3.   Công tác Dân chủ - Pháp luật: (16 điểm)
- Xây dựng và thực hiện các quy chế phối hợp công tác với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. (1 điểm)
- Có xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. (1 điểm)
- Có nội dung, giải pháp thực hiện có hiệu quả Thông tri số 02/TTr-MTTW-BTT ngày 12/02/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định và hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; thực hiện nghiêm túc công tác xử lý đơn thư và chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. (1 điểm)
- Tổ chức tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội. (1 điểm)
- Triển khai có hiệu quả công tác giám sát. (2 điểm)
- Tham gia xây dựng văn bản pháp luật; tổ chức góp ý, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. (2 điểm)
- Các đơn vị tổ chức được hội nghị phản biện xã hội (1 điểm); các đơn vị tổ chức từ 02 cuộc trở lên. (2 điểm)
- Có nội dung, giải pháp triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. (1 điểm)
- Tham gia tổ chức tốt công tác hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. (1 điểm)
- Có giải pháp tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. (1 điểm)
- Thực hiện tốt dân chủ ở xã, phường, thị trấn. (1 điểm)
- Tổ chức tốt công tác tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở năm 2007. (1 điểm)
- Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân địa phương và gửi về Trung ương (các vấn đề nêu ra cần có số liệu, địa chỉ cụ thể để chứng minh). (1 điểm)
4.   Công tác Tôn giáo: (8 điểm)
- Có kế hoạch triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tôn giáo năm 2017. (2 điểm)
- Trong năm có ít nhất 2 lần tổ chức tiếp xúc, thông tin, tuyên truyền, vận động tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo nắm vững và tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, những vấn đề liên quan đến chính sách và công tác tôn giáo.(1 điểm)
- Thường xuyên nắm bắt và tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời tâm tư nguyện vọng của chức sắc, tổ chức và đồng bào các tôn giáo để báo cáo với Mặt trận và các cấp có thẩm quyền. Làm tốt các công tác biểu dương, khen thưởng đối với tổ chức giáo hội, chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tiêu biểu có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. (1 điểm)
- Có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể việc triển khai xây dựng và phát huy vai trò của người tiêu biểu trong các tôn giáo theo sự chỉ đạo của Thường trực cấp ủy và hướng dẫn của Trung ương; khảo sát, biểu dương, khen thương và nhân rộng các mô hình tốt của tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển giáo dục mầm non; hoạt động bảo trợ xã hội; dạy nghề; khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh phong. (2 điểm)
- Trong năm 2017 chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tham gia tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX) về công tác tôn giáo; có tổ chức các hoạt động phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. (1 điểm)
- Phối hợp giúp đỡ Ủy ban Đoàn kết Công giáo của địa phương tổ chức tốt các hoạt động theo hướng dẫn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam,nhất là việc Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo cấp tỉnh diễn ra trong năm 2017 tiến tới Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Phối hợp giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tổ chức tôn giáo của tỉnh, thành phố tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ trong năm 2017. (1 điểm)
5.   Công tác Dân tộc: (8 điểm)
- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc” gắn với nội dung 05 Chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (2 điểm).
- Tổ chức Hội nghị tổng kết và báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2012-2017. (2 điểm)
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai và có các mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phù hợp với vùng dân tộc thiểu số. (2 điểm)
- Có tổ chức hoạt động giám sát hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực dân tộc giám sát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các chính sách về dân tộc đã ban hành; Phối hợp thực hiện chính sách phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn và lực lượng cộng tác viên trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc. (2 điểm).                
6.   Công tác Đối ngoại và Kiều bào: (6 điểm)
- Có triển khai, thực hiện các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam liên quan công tác đối ngoại nhân dân và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời có báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm về công tác đối ngoại nhân dân và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. (1,5 điểm)
- Mặt trận các địa phương có ít nhất một hoạt động đối ngoại nhân dân trong năm cụ thể như: Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, trao đổi đoàn với các tổ chức nhân dân; vận động các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp nước ngoài ở địa phương góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ Chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Các địa phương có chung đường biên giới với Lào, Campuchia, Trung Quốc phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. (1,5 điểm)
- Mặt trận các địa phương có phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia nhân kỷ niệm 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, trong đó chú trọng các nội dung: Việc triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; Kết quả tổ chức các hoạt động: Trao đổi đoàn thăm và chúc mừng Tết cổ truyền lẫn nhau; trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; hoạt động tương trợ trong giáo dục, y tế, giúp đỡ xây dựng các công trình, trường học, bệnh viện, tượng đài kỷ niệm giữa nhân dân ta với nhân dân nước bạn Lào và Campuchia. (1,5 điểm)
- Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên; Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; Hội thân nhân kiều bào tại địa phương vận động kiều bào hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động xã hội, từ thiện khác; tổ chức các chương trình giao lưu, gặp gỡ và các hoạt động thiết thực khác nhân dịp kiều bào về nước đón Tết cổ truyền dân tộc và dự các sự kiện quan trọng của đất nước; triển khai thực hiện các nội dung Chương trình hành động số 30/CTr-MTTW-BTT ngày 17/10/2012 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc “Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”. (1,5 điểm)
7.   Công tác Tổ chức - Cán bộ: (12 điểm)
- Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017: Phối hợp lựa chọn, cử đại biểu tham dự hội nghị biểu dương do   Trung ương tổ chức theo đúng hướng dẫn, yêu cầu; triển khai hướng dẫn và      thực hiện việc tổ chức Hội nghị biểu dương ở địa phương, có thông tin đầy đủ về Trung ương theo yêu cầu. (2 điểm)
- Công tác nhân sự: Thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và các chức danh trong Ban Thường trực theo đúng Điều lệ và Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Báo cáo về công tác Tổ chức-Cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đầy đủ theo yêu cầu. (2 điểm)
- Nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận: Tham mưu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên; có nội dung, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; có thông tin đầy đủ về Trung ương theo yêu cầu. (2 điểm)
- Thực hiện chế độ chính sách: Tham mưu để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014 về chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; Nâng cao chất lượng việc rà soát đối tượng nhân sĩ, trí thức có khó khăn trong cuộc sống theo kết luận số 59-KL/TW ngày 09/4/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục phối hợp với HĐND cùng cấp tham mưu để đảm bảo, nâng cao kinh phí hoạt động của Ban công tác Mặt trận và chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban Công tác Mặt trận, kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn và chế độ của thành viên Ban Chủ nhiệm của Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn. Có thông tin đầy đủ về Trung ương theo yêu cầu. (2 điểm)
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn định kỳ, thường xuyên hoặc theo chuyên đề cho cán bộ chuyên trách; Trưởng ban Công tác Mặt trận; Ủy viên Ủy ban; thành viên Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn và các cộng tác viên. Có thông tin về Trung ương để tổng hợp, theo dõi. (1 điểm)
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản Nghị định, Hướng dẫn, Quy định, Quy chế của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng cho hệ thống Mặt trận các cấp của địa phương. (1 điểm)
- Có nội dung thi đua và văn bản đăng ký thi đua gửi về Trung ương đúng thời hạn; thủ tục, hồ sơ khen thưởng đúng quy định. Có báo cáo đầy đủ về Trung ương. (2 điểm)
8.   Công tác Văn phòng: (8 điểm)
- Về chế độ thông tin, báo cáo (báo cáo tháng, 6 tháng, tổng kết năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất…), gồm các nội dung sau:
Về chất lượng: Đảm bảo nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (2 điểm)
Về tiến độ: Đảm bảo theo yêu cầu của Ủy ban Trung ương MTTQ         Việt Nam. (1 điểm)
Về cung cấp thông tin theo Phụ lục số liệu năm 2017: Đảm bảo đầy đủ, chính xác. (1 điểm)
Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi báo cáo, trao đổi, liên hệ, giải quyết công việc… (2 điểm)
- Về thực hiện chế độ công tác: Tham dự đầy đủ, đúng thành phần, chấp hành đúng thời gian các hoạt động, cuộc họp, hội nghị, tập huấn… do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triệu tập. (1 điểm)
- Về thực hiện chế độ tài chính: Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu, nguyên tắc và quy định về công tác tài chính; Quản lý tốt các loại quỹ và nguồn lực do Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì vận động và phân bổ, không để xảy ra sai sót và vi phạm nguyên tắc tài chính… (1 điểm)
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị được cử làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2017 chủ trì để trao đổi với các đơn vị trong Cụm thi đua căn cứ vào Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm chủ yếu nêu trên để cụ thể hóa hoặc bổ sung thêm các nội dung thi đua cho phù hợp với đặc thù của Cụm thi đua. Sau đó báo cáo xin ý kiến thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch) được phân công phụ trách Cụm thi đua để làm căn cứ cho việc chấm điểm cuối năm.
2. Cuối năm các tỉnh, thành phố xây dựng báo cáo kết quả thi đua, có nhận xét đánh giá từng nội dung (có số liệu cụ thể chứng minh kèm theo) tự nhận xét, chấm điểm thi đua của đơn vị mình rồi gửi về Cụm trưởng Cụm thi đua và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 30/11/2017.
3. Cụm trưởng Cụm thi đua có trách nhiệm phối hợp với ban, đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được phân công theo dõi Cụm thi đua để chủ trì việc chấm điểm thi đua giữa các tỉnh, thành trong Cụm thi đua và công bố kết quả chấm điểm thi đua của từng đơn vị tại Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua (theo quy định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam).
4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức họp xét, trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định khen thưởng “Cờ thi đua” và “Bằng khen”.
Trên đây là hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2017 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh kịp thời về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Nơi nhận:
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT UBTWMTTQVN;
- Ban Thường trực UBTWMTTQVN;
- UBMTTQVN các tỉnh, thành phố;
- Các ban, đơn vị cơ quan UBTWMTTQVN;
- Lưu: VT, Thường trực Hội đồng TĐ-KT.
TM.BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ
 
 
(Đã ký)
 
Trần Thanh Mẫn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Trực tuyến: 12
Tổng: 8880431

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này