19/06/2017

 

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
 
Số: 79/HD-MTTW-BTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­       Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
T
ổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”
  và Ngày Môi trường thế giới  5/6/2017
Thực hiện Chương trình phối hợp số 20/CtrPH-MTTW-BTNMT, ngày 25/12/2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017 - 2020 về thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới năm 2017 như sau:
I. Tổ chức rà soát các nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường ở xã, phường, thị trấn:
1. Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các cơ sở sản xuất, nhà máy có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường ở địa phương báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (quận, thị xã).
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (quận, thị xã) rà soát và tổng hợp danh sách số nhà máy, cơ sở sản xuất ở xã, phường thị trấn có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường của huyện (quận, thị xã) gửi về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát và tổng hợp danh sách các nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường ở xã, phường, thị trấn thuộc địa phương mình báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Theo mẫu báo cáo kèm theo)
Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/5/2017 đến ngày 30/5/2017.
Trên cơ sở kết quả rà soát, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức giám sát và yêu cầu khắc phục (thí điểm). Từ ngày 5/6/2017, Ngày Môi trường thế giới đến ngày 20/6/2017, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Sau khi tổng hợp báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức giám sát việc xử lý ô nhiễm môi trường của các nhà máy, cơ sở sản xuất thí điểm ở các địa phương từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 9 năm 2017.
 II. Hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới năm 2017
1. Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017 với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên”, nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống. Đồng thời, chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên. Hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”  năm 2017 hàng năm từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 với chủ đề “Vì tương lai của chúng ta” và Ngày Đại dương thế giới với chủ đề “Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta”(Our oceans, Our future). Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường các cấp phối hợp đồng loạt phát động và tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới một cách hiệu quả, có tính lan tỏa cao, huy động sự tham gia trực tiếp và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng; đặc biệt là nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững tài nguyên, môi trường của Việt Nam.
2. Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã (phường, thị trấn) được chọn xây dựng và duy trì các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2017; “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với các hoạt động cụ thể:
- Tổ chức lễ mít tinh; treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; vận động các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; trồng rừng, trồng cây xanh đô thị; trao đổi sản phẩm tái chế; ngày hội sống xanh;...
- Tổ chức hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường do người dân và cộng đồng tự khởi xướng; lên án các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường.
3. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tích cực, cụ thể về công tác bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh để góp phần thành công cho buổi Lễ mít tinh quốc gia và chuỗi các hoạt động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017 được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các công việc nêu trên và gửi báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Chủ nhiệm Chương trình "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường" của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi - Hà Nội) trước ngày 15/6/2017.
 Nơi nhận:
- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Ban Thường trực MTTW (để báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Thường trực UBMTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Cục Môi trường - Bộ TN&MT;
- Ban CN, TTK Chương trình TDTGBVMT;
- Các Ban, đơn vị MTTW;
- Lưu VT.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Lê Bá Trình
 
 
 

 

Trực tuyến: 30
Tổng: 8880424

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này