03/03/2022

 Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW. Trong đó cần nắm chắc, hiểu rõ các điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, có tính chất quyết định và ý nghĩa xuyên suốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn thành phố trong thời gian đến. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đó là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm” và một số văn bản của Đảng do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức sáng 3-3.  

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố dự tại điểm cầu Trung tâm Hành chính thành phố, cùng với hơn 4.600 đảng viên tham dự tại 78 điểm cầu toàn thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đây là các văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Trung ương đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản nêu trên là cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị và có tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Trong đó cần nắm rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và các nhiệm vụ được giao cho cơ quan đơn vị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng  kế hoạch triển khai nghiêm túc, hiệu quả, phù với tình hình địa phương, đơn vị. Định kỳ theo dõi, đánh giá, đôn đốc bảo đảm thực hiện có kết quả từng nhiệm vụ, công việc cụ thể nêu trong kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả. Tiếp tục triển khai quán triệt, nghiên cứu Quy định số 37-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW đến tận các chi bộ.

Đối với Quy định số 41-QĐ/TW, Quy định số 50-QĐ/TW và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo triển khai đến cấp ủy các cấp nên đề nghị tiếp tục phổ biến nội dung này đến chi bộ, nhất là chi bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.

Song song đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho chủ trương xây dựng Quy định về công tác quy hoạch cán bộ và Kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031.

Vì vậy, đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 28-2 để hoàn chỉnh dự thảo và ban hành quy định, kế hoạch thực hiện.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp các cơ quan liên quan sớm nghiên cứu, biên soạn chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Trước mắt, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức tốt hội nghị tập huấn và thông tin chuyên đề cho bí thư chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố năm 2022 nhằm tạo điều kiện để bí thư chi bộ khu dân cư và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên đối với việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng ban hành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy và đề cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về công tác quán triệt, triển khai các văn bản nêu trên. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết quán triệt, triển khai kế hoạch số 45-KH/TU ngày 28-1-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết quán triệt, triển khai kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết quán triệt, triển khai kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, qua đó nêu bật 4 nhiệm vụ mới; 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. 

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu Đảng đoàn HĐND thành phố tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình “HĐND với cử tri”, công tác giám sát, thực hiện kiến nghị sau giám sát; hoàn thiện quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng đoàn HĐND thành phố với các quận, phường trong quá trình thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và hằng năm. Trước mắt thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19; khôi phục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức và trách nhiệm, tích cực tham gia phản ánh, đóng góp ý kiến cho cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị các cấp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải); Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hành chính thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hành chính thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai tốt chương trình trọng tâm của Ban Chỉ đạo 35 thành phố giai đoạn 2021-2025.

Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên đề; kiên quyết xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay tại cơ sở, chi bộ, không để kéo dài hoặc “đùn đẩy” lên cấp trên…

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29-11-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh quán triệt Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3-11-2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Xuân Hiếu quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 15-2-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về biên soạn chuyên đề hằng năm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2022 - 2025…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29-11-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh quán triệt Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3-11-2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh quán triệt Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Báo Đà Nẵng

 

Trực tuyến: 21
Tổng: 12192968

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang