03/02/2021

 Đại hội lần thứ XIII của Đảng từ tầm nhìn và quan điểm chỉ đạo phù hợp với tình hình thế giới và đất nước, xác định mục tiêu phát triển và định hướng chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045. Thực hiện những mục tiêu đó đòi hỏi phải thắp sáng niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng vào con đường phát triển của đất nước. Đây là một động lực của sự phát triển, giúp dân tộc gắn kết lại với nhau, vượt qua những khó khăn, thách thức, vươn lên và phát triển.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Ảnh: TTXVN

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng - động lực phát triển đất nước

Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 91 năm qua, Đảng ta đã đưa đất nước giành được nhiều thành tựu to lớn: Cách mạng Tháng Tám thành công, nhân dân giành được độc lập, tự do (1945); tiến hành hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ngót 30 năm, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1946 - 1975); tiến hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 45 năm (1975 – 2020), trong đó, có 35 năm thực hiện đổi mới (1986 - 2020).

Công cuộc  đổi mới toàn diện bắt đầu từ sau Đại hội VI của Đảng (12-1986) tìm ra con đường phát triển đất nước và từng bước hoàn chỉnh đường lối đổi mới xây dựng đất nước thông qua phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã góp phần đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng cao.

Đặc biệt, những kết quả to lớn của cuộc đấu tranh chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động thời gian qua; thành tựu của Việt Nam trong năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành làm kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, Việt Nam đã thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch và phát triển kinh tế, đã củng cố và tăng cường vững chắc hơn niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Những thành tựu to lớn của 35 năm đổi mới đã tạo nên thế và lực mới của đất nước. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng đánh giá: Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó đã củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Niềm tin của nhân dân đã có tác động thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên mọi lĩnh vực.

Trên lĩnh vực chính trị: Niềm tin của nhân dân góp phần củng cố thể chế chính trị, đặc biệt, góp phần đổi mới và chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị; nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, tạo nên sự đồng thuận xã hội và đoàn kết dân tộc. Trên lĩnh vực kinh tế: Niềm tin của nhân dân là một nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển, góp phần nâng cao năng lực phát triển kinh tế; mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, kinh tế đất nước tăng trưởng và đạt được những kết quả rất khả quan.  

Trong lĩnh vực văn hóa: Phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp như yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, thông minh, cần cù trong lao động, có tình thương yêu đối với đồng bào, có nền tảng đạo đức vững chắc là chất kết dính cố kết cộng đồng; tác động đến quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa mới; là cơ sở nền tảng để tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại trong quá trình phát triển nền văn hóa mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong lĩnh vực xã hội: Niềm tin xã hội tăng cường sự đồng thuận, cố kết cộng đồng và vận hành an toàn của xã hội; Trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo: Niềm tin xã hội góp phần ổn định đời sống tín ngưỡng và tôn giáo; tạo sự phát triển bình đẳng và tôn trọng trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; hạn chế được việc các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo vì mục đích chính trị, gây phương hại đến sự phát triển của vùng, của đất nước; là nguồn lực giữ vững được những giá trị, những đặc trưng riêng của một tôn giáo.

Niềm tin xã hội góp phần tạo nên thế trận an ninh, quốc phòng toàn dân trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia; phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng được hình thành dựa trên những giá trị, chuẩn mực tốt đẹp của truyền thống, sự tiếp nhận những giá trị văn minh của nhân loại trong quá trình hội nhập đang hỗ trợ cho hệ thống quản lý sự vận hành xã hội một cách trật tự, an toàn và kiểm soát được những hành vi sai lệch xã hội trong cộng đồng.

Tuy nhiên, từ quá trình đổi mới đất nước, nhiều vấn đề nảy sinh, trình trạng sử dụng quyền lực một cách thiếu kiểm soát; tệ quan liêu, tham nhũng trong bộ máy Đảng, Nhà nước; cộng với quá trình hội nhập bên cạnh thuận lợi, thì các thế lực thù địch ra sức chống phá, xuyên tạc, thực hiện “chiến lược diễn biến hòa bình”, vì vậy, niềm tin của nhân đối với Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ có lúc, có nơi bị giảm sút nghiêm trọng.

Để xứng đáng với niềm tin của nhân dân

Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến 1-2-2021, có nhiệm vụ đánh giá và dự báo tình hình thế giới và trong nước, xác định mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đề ra quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển, xác định các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và bầu cơ quan lãnh đạo của Đảng đủ trình độ, phẩm chất và năng lực tổ chức thực hiện những nhiệm vụ to lớn đó.

Để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược, mục tiêu trước mắt và các phương hướng cơ bản mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, đòi hỏi toàn dân phải kiên định niềm tin vào lý tưởng cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Phải tạo ra sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong xã hội, nhất là niềm tin của nhân dân với Đảng về con đường phát triển đất nước, từ đó, quyết tâm thực hiện thành công những mục tiêu mà Đại hội Đảng đã đề ra, hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện sự phát triển mang tính bước ngoặt đó, đòi hỏi Việt Nam phải chủ động thích ứng với bối cảnh mới của thời đại, xây dựng hệ giá trị mới mang bản sắc Việt Nam, làm sao để mỗi người Việt Nam đều mang trong mình khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới.

Bối cảnh hiện nay đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải củng cố và tăng cường niềm tin xã hội, tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết xã hội, xây dựng mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, đó là chìa khóa để xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Trước thách thức của phát triển và hội nhập, đòi hỏi phải củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, mối quan hệ cá - nước, gắn bó bền chặt thành “ý Đảng, lòng dân”, cũng có nghĩa là phải thắp sáng niềm tin của nhân dân với Đảng.

Phát huy vai trò niềm tin xã hội là phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc và sức mạnh thời đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ chiến lược lâu dài nhưng cũng là nhiệm vụ cấp bách trước mắt của Đảng và hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và của toàn xã hội.

Cùng với việc đề ra mục tiêu chiến lược, phương hướng cơ bản của con đường phát triển đất nước trong thời gian tới, nhiệm vụ tổ chức thực tiễn đưa những quyết sách của Đại hội XIII vào cuộc sống có ý nghĩa quyết định để thắp sáng niềm tin của nhân dân với Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, tạo ra động lực quan trọng để phát triển đất nước.

 

                      PGS, TS TRƯƠNG MINH DỤC
                    Học viện Chính trị khu vực 3

 

 

 

Trực tuyến: 44
Tổng: 11214374

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này