08/09/2017

Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa XII) đã ban hành 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Để thực hiện tốt các nội dung của 3 Nghị quyết tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện Nghị quyết TW5; tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 đã đề ra.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nắm vững quan điểm phát triển kinh tế được đề ra tại Đại hội XII của Đảng và được cụ thể ở các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa XII). Củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo ra động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện. Đề cao vai trò của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; trách nhiệm tổ chức triển khai của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể; ý thức vươn lên, phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân và mỗi công dân.

Các hoạt động tuyên truyền cần chủ động, tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, phong phú, đa dạng, sáng tạo phù hợp với thực tiễn; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần đảm bảo sự nhất quán trong công tác chỉ đạo tuyên truyền, sự chính xác trong các nội dung thông tin và hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, thời điểm tuyên truyền trên địa bàn thành phố.

T Vi

 

Trực tuyến: 24
Tổng: 12290159

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang