25/08/2017

 Những năm qua, các thế hệ Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là các cấp Hội CCB đã thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin cho cán bộ, hội viên. Hằng năm, Hội vận động trên 18.500 lượt cán bộ, hội viên tham gia học tập, quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của hội CCB, giúp cán bộ, hội viên luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu phát triển đảng viên luôn được các cấp hội chú trọng; 5 năm qua, đã giới thiệu xem xét, kết nạp gần 1.300 đảng viên. Trong Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp Hội CCB và cán bộ, hội viên đã đóng góp trên 3.500 ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội, tích cực tham gia góp ý về công tác nhân sự và công tác quốc phòng-an ninh, góp phần vào thành công chung của đại hội. Kết quả, cấp cơ sở có 237 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy, trong đó có 9 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch hội (chiếm 16%); 71 hội viên CCB giữ chức bí thư, phó bí thư đảng ủy (chiếm 30%); cấp quận, huyện có 44 hội viên CCB trúng cử cấp ủy. Toàn thành phố có 1.848 hội viên CCB đang công tác ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, trường đại học; 7.988 vị trí chủ chốt của Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể ở khu dân cư do CCB đảm nhiệm. CCB tham gia công tác xã hội chiếm 42,7% tổng số hội viên và hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có uy tín cao với cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Bên cạnh đó, qua bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có 246 CCB trúng cử (1 đại biểu HĐND thành phố, 42 đại biểu HĐND quận, huyện, 203 đại biểu HĐND phường, xã); 100% hội viên CCB đi bầu cử, hàng ngàn hội viên làm nòng cốt trong công tác tổ chức và bảo vệ an ninh trật tự.

Từ năm 2012 đến nay, Hội CCB thành phố luôn bảo đảm xây dựng lực lượng nòng cốt trên 25% hội viên, sẵn sàng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cấp Hội cùng toàn thể cán bộ, hội viên CCB kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và những quan điểm phản động, sai trái của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ra sức tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực đền bù, giải tỏa, quy hoạch và chỉnh trang đô thị.

Cựu chiến binh quận Ngũ Hành Sơn và các đoàn thể trong một chuyến về nguồn. 	            Ảnh: MINH NGỌC
Cựu chiến binh quận Ngũ Hành Sơn và các đoàn thể trong một chuyến về nguồn. Ảnh: MINH NGỌC

Các cấp Hội cũng tham gia hàng chục cuộc diễn tập cơ chế tác chiến phòng thủ theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; tích cực tuyên truyền vận động, góp phần hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ hằng năm; hăng hái tham gia xây dựng, huấn luyện dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Trong 5 năm 2012-2017, các cấp Hội đã phối hợp hòa giải thành công 1.524 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; phát hiện và phối hợp ngăn chặn, xử lý hàng chục vụ gây rối, vi phạm trật tự và tệ nạn xã hội; tích cực tham gia quản lý, giáo dục các đối tượng có tiền án, tiền sự; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở… Đồng thời, các cấp Hội đã thu thập, tổng hợp nguyện vọng chính đáng của hội viên CCB và nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các vấn đề nhạy cảm, góp phần giải quyết thỏa đáng những bức xúc trong nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; hăng hái tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thiết thực góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cấp Hội CCB thành phố trong những năm qua. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội CCB cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Hội CCB thật sự vững mạnh; thường xuyên quán triệt nêu cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của hội CCB, đẩy mạnh củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm, công cuộc đổi mới của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thiết thực góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Chú trọng động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, nỗ lực phấn đấu vượt khó thoát nghèo bền vững và làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế của thành phố; quán triệt toàn thể CCB thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh..., đồng thời đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của thành phố.

Toàn thể hội viên CCB thành phố phải gương mẫu thực hiện và ra sức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, gắn với các chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”, chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”..., thật sự là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Tăng cường phối hợp tổ chức tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công cách mạng; thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị 24-CT/TU, 25-CT/TU và 37-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là thực hiện giáo dục, cảm hóa thanh-thiếu niên chậm tiến, dương tính với ma túy bằng những phương pháp năng động, sát hợp thực tế, tạo điều kiện giúp các em sớm hòa nhập cộng đồng; tích cực vận động học sinh bỏ học trở lại trường, tham gia tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh-thiếu niên bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động, làm cho thế hệ trẻ biết sống có hoài bão, có ước mơ đem sức lực, trí tuệ cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân, cho sự nghiệp cách mạng. Tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội CCB Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; thực hiện tốt phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; tận tâm giúp đỡ các tổ chức Đoàn Thanh niên nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh.
Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, lãnh đạo thành phố luôn tin tưởng các cấp hội CCB thành phố sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

VÕ CÔNG TRÍ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng

Theo BDN

 

Trực tuyến: 30
Tổng: 12290247

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang