17/08/2017

Ngày 15-8-2017, Thành uỷ Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Theo đó, Thành uỷ Đà Nẵng cho biết qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” và 8 năm thực hiện Thông báo kết luận số 225-TB/TW ngày 03-3-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền” trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên từng bước đi vào nền nếp và có sự phát triển; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn và trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã có nhiều cố gắng, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ lực thực hiện công tác tuyên truyền miệng của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động và sự đồng thuận trong xã hội.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn thành phố thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế: chủ yếu tập trung tuyên truyền những vấn đề mang tính thời sự, chưa chú trọng những vấn đề cơ bản, chiến lược và lý giải thấu đáo một số tâm trạng xã hội cũng như những tư tưởng mới nẩy sinh. Việc đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch còn thụ động, chưa đủ sức thuyết phục, chưa phát huy cao sức mạnh của công tác tuyên truyền miệng. Chất lượng, nội dung tuyên truyền miệng chưa đáp ứng nhu cầu và trình độ ngày càng cao của nhân dân; chủ yếu tuyên truyền một chiều từ trên xuống, thiếu chủ động lắng nghe, đối thoại; tính định hướng, tính thuyết phục chưa cao.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các quận ủy, huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các cơ quan liên quan cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, xác định đây là kênh thông tin quan trọng nhất trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự của thành phố, trong nước và quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội để củng cố niềm tin, phát huy phong trào cách mạng của thành phố.

2- Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tích cực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, quản lý, hướng dẫn, đôn đốc các hoạt động, công tác tuyên truyền miệng, chú trọng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của địa phương, đơn vị mình; thường xuyên rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn ở cơ sở; xây dựng hệ thống báo cáo viên chuyên trách và báo cáo viên kiêm nhiệm; chú trọng lựa chọn những cán bộ có phẩm chất đạo đức, có quan điểm chính trị vững vàng, có chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên truyền miệng.

3- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng chủ động, kịp thời, nhanh nhạy, hiệu quả, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục trên cơ sở khoa học và thực tiễn của công tác tuyên truyền miệng. Thực hiện thường xuyên, thành nền nếp phương châm thông tin hai chiều; làm tốt việc truyền đạt nội dung đến người nghe, đồng thời chủ động tiếp nhận thông tin, đối thoại, trao đổi, giải thích những vấn đề đặt ra để tạo sự nhất trí cao; hình thức hoạt động tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng.

4- Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động công tác tuyên truyền miệng, tập trung vào hoạt động của đội ngũ báo cáo viên từ thành phố đến cơ sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ này hoạt động hiệu quả. Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng, bổ sung chế độ chính sách và đảm bảo các phương tiện hoạt động cho báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp phù hợp với tình hình mới. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy.

Hien Nguyen (tổng hợp)

 

 

 

Trực tuyến: 44
Tổng: 12290085

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang