17/06/2022

 Ngày 07/6/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường lãnh đạo việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố trong điều kiện thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đó, có một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian đến là: 

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức quán triệt nghiêm túc Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các văn bản của Trung ương, Thành ủy về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, đi vào chiều sâu ở tất cả các loại hình.  Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 2780-QĐ/TU ngày 23/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố lãnh đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở, các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân. Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố với ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy trong công tác lãnh đạo và giám sát thực hiện nhiệm vụ theo quy định và phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân giám sát, Dân thụ hưởng” thông qua việc chỉ đạo xây dựng hoàn thiện quy chế thực hiện dân chủ ở các xã, phường, trong các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội và trong các doanh nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thực hiện nghiêm công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ tại các loại hình doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, nhất là các chính sách, công trình, dự án có tác động đến sự phát triển bền vững của thành phố và đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn tiếp tục đa dạng hóa, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân tiếp cận thông tin, nhất là các chính sách, pháp luật và nội dung có liên quan việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, sát dân, gần dân; nắm chắc tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Chỉ thị còn nêu rõ vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở các cấp, các ngành trong công tác hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu cho cấp ủy kiểm tra và tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này về Ban Thường vụ Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo./.

Quang cảnh thành phố Đà Nẵng từ trên cao (nguồn: internet)

Theo dangbodanang.vn

 

Trực tuyến: 4
Tổng: 12284776

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang