10/04/2018

Ngày 09-4-2018, Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban biên tập Trang thông tin điện tử xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị cụ thể như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; để lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tạo điều kiện để Mặt trận thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

2- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chuẩn bị chu đáo và tiến hành tổ chức đại hội đạt kết quả tốt.

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 cần đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ những kết quả đạt được, những điển hình, mô hình mới; những hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo thời cơ, thách thức trong nhiệm kỳ 2019-2024, phát hiện những vấn đề mới để giải quyết kịp thời.

- Chương trình hành động bám sát tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, kết luận của Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; triệt để khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Mặt trận trong việc chủ trì tập hợp, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

- Chuẩn bị nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải căn cứ các quy định, tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới; cơ cấu thành phần đảm bảo để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài; đảm bảo tỷ lệ phù hợp người ngoài Đảng tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

- Cấp ủy các cấp phân công, giới thiệu đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp uỷ tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; phân công, giới thiệu đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; phân công đồng chí Trưởng ban Dân vận để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Ở những nơi có đủ điều kiện, thực hiện thí điểm hợp nhất kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ quan Mặt trận các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, các hội đồng tư vấn, ban tư vấn, cán bộ không chuyên trách, cộng tác viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

3- Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền để Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, rộng khắp, lập thành tích chào mừng đại hội các cấp.

4- Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp, bảo đảm mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức đại hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ.

Thời gian tiến hành Đại hội Mặt trận:

- Cấp xã, phường: hoàn thành trong tháng 01-2019;

- Cấp quận, huyện: hoàn thành trong tháng 3-2019;

- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XI tổ chức trong tháng 5-2019.

5- Giao Ban Dân vận Thành uỷ chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

 

 

 

Trực tuyến: 46
Tổng: 9301542

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này