22/03/2023

 Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Đà Nẵng luôn chú trọng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, nhất là công tác giám sát cán bộ, đảng viên theo tinh thần Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định số 06-QĐ/TU ngày 17/4/2018 của Thành uỷ Đà Nẵng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Đoàn giám sát của Thành ủy do Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

Ngô Xuân Thắng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW trên địa bàn huyện năm 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức giám sát nhiều nội dung chuyên đề, trong đó xác định giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW là một trong những nội dung trọng tâm và nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Năm 2022, Mặt trận các cấp tổ chức giám sát với 133 chuyên đề, trong đó, Mặt trận thành phố đã thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên đối với Đảng ủy xã Hòa Nhơn và Đảng ủy xã Hòa Phú; đồng thời trực tiếp làm Trưởng đoàn giám sát tại Đảng bộ huyện Hòa Vang và Đảng ủy xã Hòa Phước (theo sự phân công của Ban Thường vụ Thành ủy). Sau giám sát, Mặt trận thành phố đã gửi 12 kiến nghị đến các đơn vị được giám sát và các cơ quan có thẩm quyền xem xét tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp.

Riêng đối với Đề án “Giám sát hoạt động của đại biểu dân cử giai đoạn 2021-2026”, Mặt trận thành phố đã giám sát 06 đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng và 51 đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân; tiến hành giám sát trực tiếp 02 Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Sơn Trà - huyện Hoàng Sa và quận Liên Chiểu, qua đó đã gửi 13 kiến nghị và đã được HĐND, UBND gửi văn bản phản hồi và quan tâm giải quyết.

Việc lồng ghép hướng dẫn về công tác giám sát cán bộ, đảng viên vào chương trình tập huấn công tác Mặt trận hàng năm cho gần 1.500 cán bộ, công chức, người làm công tác Mặt trận đã tạo nên sự đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt trong cả hệ thống về giám sát thường xuyên đối với nội dung này trong phạm vi giám sát. Nhờ đó phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư trong giám sát các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử; giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Và cũng chính từ những phản ánh trực tiếp với người đứng đầu, hoặc thông qua các cuộc họp, hội nghị, một số vụ việc phản ánh hoặc đề nghị bằng văn bản... của Mặt trận các cấp đã góp phần giúp cho lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử tự nhìn nhận, điều chỉnh, khắc phục và sửa chữa.

Có thể khẳng định, qua việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng giúp cho vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng nâng cao; phát huy được trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Năm 2023, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần thực hiện tốt giải pháp của công tác xây dựng Đảng mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định, đó là: “Thực hiện có hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt”, được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hiệp thương, phối hợp thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội thành phố xây dựng 11 chuyên đề giám sát, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì giám sát 3 chuyên đề: (i) Giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố; (ii) Giám sát trách nhiệm người đứng đầu UBND các cấp và đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Hướng dẫn số 25-HD/TW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; (iii) Giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng dầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên” đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận Sơn Trà.

BBT

 

Trực tuyến: 27
Tổng: 12290824

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang