06/01/2023

 Chiều ngày 05/01, Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương thống nhất quyết nghị thông qua 7 nội dung trọng tâm công tác Mặt trận năm 2023 như sau:

Hội nghị biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023

Thứ nhất, tập trung triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả các nội dung Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023 của Thành ủy, HĐND thành phố; nội dung Chương trình phối hợp, thống nhất hành động và các kết luận, kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai năm 2023; chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; hướng dẫn Mặt trận các cấp tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thứ hai, tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: (i) Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (ii) Đa dạng hóa cách thức lắng nghe, kịp thời nắm tình hình Nhân dân và tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước; (iii) Tăng cường công tác hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp của hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở. Chủ động lựa chọn, đề xuất để tổ chức các hội nghị phản biện đối với các đề án, dự án, các chương trình, chính sách của thành phố, của các quận, huyện có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Thứ ba, tiến hành tổng kết, sơ kết các văn bản, đề án của Đảng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: (i) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; (ii) Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; (iii) Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư, Quy định số 06-QĐ/TU ngày 17/4/2018 của Thành ủy về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; (iv) Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; (v) Sơ kết 5 năm thực hiện công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo.

Thứ tư, tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ vì người nghèo, nguồn cứu trợ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và công tác chăm lo người nghèo, công tác cứu trợ.

Thứ năm, đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; Phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên trong công tác Mặt trận.

Thứ sáu, thực hiện có hiệu quả, thực chất, có trọng tâm công tác tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, tổng hợp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đến với Đảng, Nhà nước; củng cố, phát huy đoàn kết các tôn giáo tham gia xây dựng đất nước.

Thứ bảy, tập trung triển khai các nhiệm vụ khoa học; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Mặt trận các cấp. Rà soát, đề xuất cơ chế, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.

BBT

 

Trực tuyến: 29
Tổng: 12190495

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang