MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. NĂM 2016 - NĂM VĂN HOÁ VĂN MINH ĐÔ THỊ

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng và các Ban Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Untitled Document

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BAN THƯỜNG TRỰC

Số:   27  /QĐ-MTTQ-BTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày    22  tháng 10  năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng và các Ban 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

 

BAN THƯỜNG TRỰC
 UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

   - Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;


   - Căn cứ Công văn số 417/MTTW-ĐĐ ngày 05/8/2014 của Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Về tổ chức bộ máy và biên chế”;


   - Theo đề nghị của đồng chí Chánh văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ  Văn phòng và các Ban chuyên môn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng;

 

   Điều 2. Các đồng chí Chánh văn phòng, Trưởng các Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


 
   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Lưu  VT

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

Loading
Số lượt truy cập :
1726534
Login