ĐƯA NGHỊ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII VÀO CUỘC SỐNG

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ (Ban hành theo Quyết định số 247/QĐ-MTTQ ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng)

Untitled Document

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                      Độc lập - Tự do  Hạnh phúc   

    BAN THƯỜNG TRỰC
         Số : 247/ QĐ/MTTQ                                       Đà Nẵng, ngày 09 tháng 6  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng và các Ban 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

 

BAN THƯỜNG TRỰC
 UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

   - Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
   - Căn cứ Hướng dẫn số 64 - HD/MTTW ngày 04/4/2009 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam “Hướng dẫn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp tỉnh và biên chế cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện”;
   - Theo đề nghị của đồng chí Chánh văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định chức năng, nhiệm vụ  Văn phòng và các Ban chuyên môn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

   Điều 2. Các đồng chí Chánh văn phòng, Trưởng các Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;
 
   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                           TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                      CHỦ TỊCH                                                                  

   Nơi nhận:                                               
    - Ban Thường trực,
    - Văn phòng và các Ban,
    - Lưu.
                                                                             Nguyễn Thanh Quang

 

 

 

 

 

 QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ
(Ban hành theo Quyết định số 247/QĐ-MTTQ ngày 09 tháng 6  năm 2009 của
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng)

 

 

Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

   Điều 1.  Bộ máy chuyên môn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố gồm có Văn phòng và các Ban: Dân chủ - Pháp luật; Phong trào; Tổ chức - Tuyên huấn; Văn hoá - Xã hội và Tôn giáo - Dân tộc.
 
   Điều 2. Văn phòng là bộ phận công tác tổng hợp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; bộ máy có Chánh văn phòng, Phó văn phòng và các chuyên viên thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc thủ trưởng. Văn phòng có con dấu riêng phục vụ công tác văn phòng, được quản lý theo quy định pháp luật. Văn phòng là đầu mối phối hợp công tác với các đơn vị thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

    Điều 3.  Ban là bộ phận công tác chuyên môn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Ban có Trưởng ban phụ trách, Phó trưởng ban và các chuyên viên thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc thủ trưởng. Ban có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

 

Chương II
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

   Điều 4.  Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng
   1. Tiếp nhận, tổng hợp, quản lý lưu trữ công văn đi, đến và xử lý thông tin;
   2.  Lập kế hoạch công tác và điều hành của Ban Thường trực hàng tuần, tháng, quý đối với cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

   3. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Quy chế làm việc và phối hợp công tác của Ban Thường trực; Quy chế hoạt động Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; giúp Ban Thường trực làm công tác cán bộ cơ quan. Phối hợp BCH Công đoàn xây dựng nội quy cơ quan để thông qua trong hội nghị Cán bộ công chức;

   4. Dự thảo các báo cáo, chương trình công tác định kỳ và giúp Ban Thường trực tổ chức triển khai Chương trình thống nhất hành động và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;

   5. Giữ mối liên hệ với các văn phòng Thành uỷ, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, văn phòng UBND. Theo dõi và tham mưu việc thực hiện, bổ sung Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND và Thường trực  UBMTTQVN thành phố;

   6. Chủ trì phối hợp với các Ban để chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Thường trực và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Chủ trì phối hợp và tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Mặt trận;

   7. Quản lý công tác hành chính quản trị của cơ quan, phục vụ cho sự điều hành và quản lý công việc của Ban Thường trực và Thủ trưởng góp phần thực hiện chính sách và cải thiện đời sống cán bộ, chuyên viên trong cơ quan. Tổ chức quản lý công sản, phương tiện đi lại; quản trị mạng vi tính, trang web; công tác kế toán thống kê và tài chính đơn vị;

   8. Phối hợp với BCH Công đoàn xây dựng cơ quan văn hoá; chủ trì phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan hằng năm;

   9. Tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, Bảo hiểm xã hội và tổ chức công tác bảo vệ cơ quan.
  
   Điều 5.  Chức năng, nhiệm vụ các Ban

   I - BAN DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT

   1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố đúng pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; tổ chức triển khai công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân;

    2. Tham gia xây dựng pháp luật, các văn bản quy phạm của HĐND, UBND thành phố; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân; xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới thực hiện các hoạt động giám sát;

    3. Tổ chức công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với chính quyền cùng cấp. Hướng dẫn, kiểm tra  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới thực hiện công tác thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quyết định của Chính phủ về giám sát đầu tư của cộng đồng;

   4. Thường trực Hội đồng tư vấn pháp luật của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
 
     II - BAN PHONG TRÀO

    1. Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”;  hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư;

   2. Tổ chức triển khai các chương trình phối hợp về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm; trật tự an toàn giao thông; biên phòng; ngày biên phòng toàn dân; ngày quốc phòng toàn dân; ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc….

     III - BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI

   1. Xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức, triển khai cuộc vận động Ngày “Vì người nghèo”; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” thành phố;

   2. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai các chương trình bảo vệ môi trường, phòng chống mại dâm, ma tuý, HIV/AIDS, y tế sức khoẻ cộng đồng; giáo dục, khuyến học; thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị;

   3. Tổ chức công tác đối ngoại nhân dân, công tác có liên quan đến kiều bào và thân nhân kiều bào;

   4. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 64/2008 NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, bệnh nhân hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt; đầu mối thực hiện nhiệm vụ cứu trợ thành phố; các hoạt động từ thiện nhân đạo.

    IV - BAN TỔ CHỨC - TUYÊN HUẤN

   1. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hệ thống Mặt trận thành phố, xây dựng quy chế hoạt động các Hội đồng tư vấn, quy chế hoạt động các cộng tác viên;

   2. Theo dõi đội ngũ cán bộ Mặt trận chủ chốt quận, huyện và phường xã về sắp xếp, đề bạt, thay thế và công nhận theo quy định điều lệ;
 
   3. Lập hồ sơ quản lý, lưu trữ, thực hiện chính sách đối với các uỷ viên Mặt trận thành phố đương nhiệm và các thời kỳ; theo dõi, hướng dẫn, công tác tổ chức và chính sách đối với cán bộ Mặt trận phường xã và Ban công tác Mặt trận;

   4. Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch tuyên truyền; biên soạn các tài liệu truyên truyền; chủ trì biên soạn, lưu giữ các diễn biến hoạt động Mặt trận từng năm của nhiệm kỳ; xây dựng kế hoạch và biên soạn tài liệu tập huấn và tổ chức triển khai đến cán bộ Mặt trận cấp dưới hằng năm.

  V - BAN TÔN GIÁO - DÂN TỘC

   1. Hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước về tôn giáo, về tín ngưỡng và về dân tộc thiểu số; xây dựng kế hoạch phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các cơ quan nhà nước về vận động chức sắc, nhà tu hành và tín đồ trong các tôn giáo; tổ chức triển khai thực hiện các dự án xã hội có liên quan đến chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo; giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác tôn giáo, công tác dân tộc thiểu số thuộc phạm vi trách nhiệm của Mặt trận;

   2. Xây dựng lực lượng nòng cốt  trong cộng đồng, trong  các tôn giáo và dân tộc thiểu số; phối hợp với các ban ngành thành phố xử lý và giám sát việc xử lý các đơn thư khiếu kiện liên quan đến tôn giáo và dân tộc;

   3. Hướng dẫn, giúp đỡ Uỷ ban Đoàn kết Công giáo thành phố hoạt động; thường trực Hội đồng tư vấn tôn giáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

 

Chương  III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   Điều 6. Quy định này được Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhất trí thông qua ngày 09 tháng 06 năm 2009; trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có vấn đề phát sinh cần bổ sung, thay thế cho phù hợp Ban Thường trực sẽ quyết định./.

                                                                                  

 

Loading
Số lượt truy cập :
0552534
Login